Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721821

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 23 września 2019 r.
II SA/Ol 874/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym z zażalenia "(...)" na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2019 r., sprawy ze skargi "(...)" na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w "(...)" z dnia 22 października 2018 r., nr "(...)" w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier hazardowych postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 3 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę "(...) "na decyzję Dyrektora Izby Skarbowo-Celnej z 22 października 2018 r. wydaną w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier hazardowych.

W dniu 14 czerwca 2019 r. skarżąca wniosła zażalenie na to postanowienie.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z 14 sierpnia 2019 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych zażalenia pod rygorem jego odrzucenia, przez nadesłanie jednego odpisu zażalenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu wezwania.

Powyższe zarządzenie doręczono skarżącej 23 sierpnia 2019 r. Termin do usunięcia braków formalnych upłynął zatem z dniem 30 sierpnia 2019 r.

W zakreślonym terminie skarżąca nadesłała odpis sprzeciwu z dnia 25 lipca 2019 r. Skarżąca nie uzupełniła więc przedmiotowego braku formalnego wniesionego zażalenia, mimo pouczenia, że spowoduje to odrzucenie tego pisma procesowego.

Stosownie do art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli braki ma pismo będące skargą przewodniczący, wzywając do uzupełnienia braków takiego pisma, poucza o rygorze odrzucenia skargi. Niedołączenie przez stronę skarżącą wymaganej liczby odpisów zażalenia, zgodnie z art. 47 § 1 jako p.p.s.a., jest brakiem formalnym, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 194 § 3 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie temu pismu procesowemu prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisu zażalenia przez sąd.

W tym stanie rzeczy, zażalenie należało odrzucić, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.