II SA/Ol 870/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2432590

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2018 r. II SA/Ol 870/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: odrzucić skargę. WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 września 2017 r. (data nadania przesyłki u operatora pocztowego) A.S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem organu, skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), którą po rozpatrzeniu odwołania A.S., utrzymano w mocy decyzję Starosty z dnia (...) dotyczącą zatrzymania prawa jazdy kategorii B. Wniesiono o uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej decyzji Kolegium oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, jak również wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Sądu z dnia 31 października 2017 r. A.S. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł, stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.), w terminie 7 dni od doręczenia odpisu wezwania do uiszczenia wpisu wraz z pouczeniem, iż w przypadku nieuiszczenia wpisu skarga zostanie odrzucona.

Zarządzenie te zostało skutecznie doręczone p. A.S. w dniu 4 stycznia 2018 r. - karta 14 akt.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) dalej jako: p.p.s.a., od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy. Stosownie zaś do art. 220 § 1 cytowanej ustawy sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. podlega odrzuceniu przez sąd skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie strona skarżąca - A.S. zobowiązany był do uiszczenia wpisu stałego w kwocie 200 zł. Wezwanie w tej sprawie zostało doręczone stronie w dniu 4 stycznia 2018 r., zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 11 stycznia 2018 r. Mimo prawidłowo doręczonego wezwania do uiszczenia wpisu oraz zawartego w nim pouczenia o skutkach zaniedbania nałożonego obowiązku, strona skarżąca nie uiściła wpisu sądowego.

Okoliczność ta uzasadnia odrzucenie skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.