Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 770438

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 15 listopada 2010 r.
II SA/Ol 838/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy WSA Krzysztof Nesteruk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.D. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A.D. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia odmówić przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

We wniosku z dnia 6 października 2010 r. A.D. zwrócił się o "zwolnienie od wpisu sądowego - czyli od kosztów". Podniósł, iż jego działalność transportowa była prowadzona do czerwca 2010 r. Ponieważ przez ostatnie 6 miesięcy przynosiła tylko straty, została zlikwidowana. Mieszka i jest zameldowany u matki, żyje na swój rachunek. Matka nie może mu pomóc, gdyż sama żyje "na granicy minimum" (emerytura z zasiłkiem pielęgnacyjnym - 1065,45 miesięcznie). Pojazd, na którym pracował, jest własnością banku, a że nie został spłacony, cały czas szuka wierzyciela, który go przejmie i spłaci zobowiązanie bankowe. Po ostatnim monicie banku zostało mu kilka dni. Jak się nie uda, bank przejmie pojazd, a dla niego zostanie kolejny dług. Długi ma tak wielkie wobec ZUS, US i indywidualnych wierzycieli, że sam stracił już rachubę. Z zawartego we wniosku oświadczenia wynika, iż skarżący gospodaruje samodzielnie, nie ma dochodu, zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Do skarżącego wystosowano wezwanie do (1) sprecyzowania zakresu wniosku oraz złożenia: (2) oświadczenia objaśniającego, w jaki sposób żyje "na swój rachunek", nie mając dochodów ani oszczędności, (3) kopii dokumentu określającego tytuł prawny, który przysługuje lub przysługiwał mu względem nieruchomości położonej w "(...)"; (4) kopii decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub dokumentu potwierdzającego złożenie zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej; (5) kopii ewidencji środków trwałych, według stanu na koniec września 2010 r.; (6) dokumentów, z których wynika wysokość przychodu i kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu/straty za ostatnie trzy miesiące; (7) wyciągów z rachunków bankowych, z okresu ostatnich trzech miesięcy; (8) kopii zaświadczeń o wysokości zadłużenia z tytułu należności publicznoprawnych.

Wezwanie to, po dwukrotnym awizowaniu - 19 i 27 października 2010 r., zostało zwrócone przez urząd pocztowy z adnotacją, iż nie podjęto go w terminie.

Uzasadnienie prawne

Wobec powyższego stwierdza się, co następuje:

Stosownie do art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami; w skrócie: p.p.s.a.), w sytuacji, gdy doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, ani też niemożliwe jest pozostawienie przesyłki dorosłemu domownikowi, administracji domu lub dozorcy, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma we wskazanym terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Z upływem ostatniego dnia 14-dniowego okresu doręczenie uważa się za dokonane.

Biorąc zatem pod uwagę, iż skarżący był w toku niniejszego postępowania pouczony o obowiązku zawiadamiania sądu o każdej zmianie swojego zamieszkania lub adresu dla doręczeń i skutkach jego niedopełnienia (art. 70 § 2 p.p.s.a.) należy stwierdzić, iż procesowy skutek prawny doręczenia wezwania do złożenia dodatkowego oświadczenia oraz materiałów źródłowych powstał z upływem 2 listopada 2010 r.

Bezskuteczny upływ 7-dniowego terminu realizacji tego wezwania (9 listopada 2010 r.) ma doniosłe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 p.p.s.a., zwolnienie osoby fizycznej od kosztów sądowych w całości lub w części, czyli przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, następuje gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jeżeli składane w tym celu na urzędowym formularzu wniosku oświadczenie okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, jest ona obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego (art. 252 i art. 255 p.p.s.a.).

Uznając, iż nieuzyskanie odpowiedzi na wezwanie z dnia 15 października 2010 r. nie pozwala na sformułowanie wolnej od wątpliwości oceny sytuacji materialnej skarżącego, referendarz sądowy orzekł jak w sentencji w oparciu o art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., powierzający mu wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień co do przyznania lub odmowy przyznania prawa pomocy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.