Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2697483

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 17 lipca 2019 r.
II SA/Ol 801/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Osipuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia "(...)" na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 801/18 w sprawie ze skargi "(...)" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z dnia 28 września 2018 r. nr "(...)" w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 23 maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił sporządzaną osobiście skargę kasacyjną "(...)" od wyroku tut. Sądu z 20 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 801/18.

"(...)" wnieśli 30 maja 2019 r. zażalenie, w którym zarzucili naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania oraz poniżające traktowanie rodziny skarżącego z uwagi na to, że nie są adwokatami. Dodali, że ustanowiony w sprawie profesjonalny pełnomocnik powinien był nieść pomoc.

Zarządzeniem z 30 maja 2019 r. żalący się zostali wezwani do usunięcia braków formalnych zażalenia: pełnomocnik "(...)" do złożenia jednego odpisu zażalenia i wskazania zaskarżonego orzeczenia, a "(...)" do podpisania zażalenia, złożenia 1 odpisu zażalenia i wskazania zaskarżonego orzeczenia - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Natomiast w myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Na mocy art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., jeżeli braki ma pismo będące zażaleniem przewodniczący, wzywając do uzupełnienia braków takiego pisma, poucza o rygorze odrzucenia zażalenia.

Powyższe zarządzenie doręczono pełnomocnikowi skarżącego 3 czerwca 2019 r., zaś żalącej się w dniu 5 czerwca 2019 r. Termin do usunięcia braków formalnych zażalenia upłynął bezskutecznie odpowiednio: 10 i 12 czerwca 2019 r., gdyż w zakreślonym terminie nie uzupełniono przedmiotowych braków formalnych wniesionego zażalenia, mimo pouczenia, iż spowoduje to jego odrzucenie.

W tej sytuacji zażalenie należało odrzucić, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.