Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 10 marca 2008 r.
II SA/Ol 80/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z urzędu o sprostowanie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 marca 2008 r. sygn. akt II SA/Ol 80/08 w sprawie ze skargi F.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" Nr "(...)" w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w związku z pobraniem opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: sprostować sentencję postanowienia w ten sposób, że w 7 wersie od góry w miejsce daty rozpoznania sprawy w brzmieniu "6 maja 2008 r." wpisać prawidłową datę " 6 marca 2008 r." WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Powołanym postanowieniem z dnia 6 marca 2008 r. (sygn. akt II SA/Ol 80/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę F.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" Nr "(...)" wobec nieuiszczenia w terminie wpisu od skargi, co niewątpliwie znajduje potwierdzenie w aktach sądowych tej sprawy oraz w 3 wersie sentencji postanowienia wskazującej datę wydania postanowienia w tej sprawie. Powołanie zatem w wersie 7 sentencji postanowienia jako daty rozpoznania skargi daty "6 maja 2008 r." ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej wymagającej sprostowania.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł jak w sentencji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.).