Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 27 października 2008 r.
II SA/Ol 772/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 października 2008 r. sprawy ze skargi N. A. B. na decyzję Rektora Uniwersytetu z dnia "(...)"., nr "(...)" w przedmiocie przyjęcia na studia stacjonarne postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia "(...)", nr "(...)" Rektor Uniwersytetu, po rozpatrzeniu odwołania N. b. od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu w sprawie nie przyjęcia jej na I rok studiów stacjonarnych (kierunek lekarski) w Uniwersytecie w roku akademickim 2008 utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie N. B. zakwestionowała legalność rozstrzygnięcia organu II instancji.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 26 września 2008 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony stronie skarżącej w dniu 1 października 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.02.153.1270 ze zm.) od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

W myśl zaś art. 220 § 1 powołanej ustawy sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W przypadku skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego, aby pod rygorem jej odrzucenia, uiścił wpis w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 26 września 2008 r. N. B. została wezwana (odpis zarządzenia doręczono skutecznie 1 października 2008 r.) do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł od skargi w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi, Z akt sądowych niniejszej sprawy wynika, że skarżąca wpisu od skargi w zakreślonym terminie 7 dni, który upłynął 8 października 2008 r. nie opłaciła, a zatem nie wykonała ww. zarządzenia z dnia 26 września 2008 r.

Wobec tego, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy, skargę należało odrzucić.