Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931695

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2015 r.
II SA/Ol 757/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia D. i A. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 września 2015 r., sygn. akt II SA/Ol 757/15 w sprawie ze skargi D. i A. S. na postanowienie Wojewody z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę postanawia odrzucić zażalenie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę D. i A. S. na postanowienie Wojewody z dnia "(...)" w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę.

W dniu 25 września 2015 r. (data nadania pocztowego) pełnomocnik skarżących złożył zażalenie na postanowienie z dnia 14 września 2015 r.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 28 września 2015 r. pełnomocnik skarżących został wezwany do uiszczenia, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia, wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł. Do wezwania został załączony odpis zarządzenia z dnia 28 września 2015 r.

Korespondencja zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia oraz odpis zarządzenia z dnia 28 września 2015 r. została doręczona pełnomocnikowi skarżących w dniu 8 października 2015 r.

Termin do uiszczenia należnego w sprawie wpisu upłynął bezskutecznie z dniem 15 października 2015 r.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny, mając na uwadze, iż strona skarżąca nie uiściła w zakreślonym terminie należnej opłaty sądowej, na podstawie ww. art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.