Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 17 listopada 2008 r.
II SA/Ol 754/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata postanawia umorzyć postępowania sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wnosząc o stwierdzenie nieważności § 1 pkt 1, 2, 4 uchwały Nr "(...)" Rady Gminy "(...)" z dnia "(...)" zmieniającej uchwałę tegoż organu z dnia "(...)", Nr "(...)", w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy "(...)". Wskazał, iż wprowadzane uchwałą zmiany pozostają w sprzeczności z przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy "(...)" poinformował, iż Rada Gminy rozważa ewentualność uchylenia zakwestionowanej uchwały.

Pismem z dnia 10 października 2008 r. Wójt Gminy "(...)" poinformował, iż uchwałą Nr "(...)" z dnia "(...)" Rada Gminy "(...)" uchyliła uchwałę Nr "(...)" z dnia "(...)".

Pismem z dnia 29 października 2008 r. pełnomocnik Wojewody cofnął wniesioną skargę, wobec podjęcia przez Radę Gminy "(...)" uchwały Nr "(...)".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd, bowiem oznacza rezygnację strony z kontynuowania postępowania sądowoadministracyjnego.

Cofnięcie skargi podlega jednak kontroli sądu administracyjnego. Na podstawie powyższego przepisu sąd uzna tę czynność za niedopuszczalną, jeżeli zmierza ona do obejścia prawa lub spowodowałaby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności powodujące uznanie cofnięcia skargi za niedopuszczalne. Zatem czynność ta jest dla Sądu wiążąca.

W tej sytuacji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.