Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894595

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 15 marca 2011 r.
II SA/Ol 71/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Glabas.

Sędziowie WSA: Alicja Jaszczak-Sikora, Katarzyna Matczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2011 r. sprawy ze skargi A.T. na decyzję Komendanta Policji z dnia "(...)". nr "(...)" w przedmiocie zmiany podstawy prawnej zwolnienia ze służby - wznowienia postępowania oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.