II SA/Ol 642/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2569062

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 października 2018 r. II SA/Ol 642/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U Ł na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O z dnia "(...) "r., Nr. "(...)" w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

U Ł (zwana dalej skarżącą) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O z dnia "(...)" r. Nr. "(...)" uchylające postanowienie Starosty N z dnia "(...)" r. w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy działki nr. "(...)" w obrębie B, gmina N dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą i przekazujące sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Wraz ze skargą skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II z dnia 23 sierpnia 2018 r., zobowiązano skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braku formalnego skargi poprzez nadesłanie "(...)" egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych - pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącej w dniu "(...) "r., potwierdzone przez dorosłego domownika (k. "(...)" akt sądowych). W wyznaczonym terminie strona skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi poprzez nadesłanie trzech egzemplarzy odpisów skargi.

W zakresie złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy w postaci ustanowienia radcy prawnego Starszy referendarz sądowy w WSA w Olsztynie zarządzeniem z dnia 2 października 2018 r. sygn. akt Ii SA/Ol 642/18 pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącej o ustanowienie radcy prawnego. Zarządzenie to doręczono skarżącej w dniu "(...)" r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Skarga jak każde pismo procesowe, aby mogła być skutecznie wniesiona musi odpowiadać wymogom formalnym, między innymi musi zawierać odpowiednią ilość odpisów, celem doręczenia ich pozostałym stronom postępowania, musi również zostać należycie opłacona. Braki formalne podlegają uzupełnieniu w trybie i w terminie wskazanym przez Sąd.

Zgodnie z artykułem 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej jako: p.p.s.a., sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie strona skarżąca zobowiązana była do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie trzech egzemplarzy odpisów skargi. Wezwanie w tej sprawie zostało doręczone stronie w dniu "(...)" r., zatem termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu "(...)" r. Mimo prawidłowo doręczonego wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz zawartego w nim pouczenia o skutkach zaniedbania nałożonego obowiązku, strona skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Okoliczność ta uzasadnia odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.