Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468880

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 5 czerwca 2014 r.
II SA/Ol 582/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia umorzyć postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

M. C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", Nr "(...)", utrzymującą w mocy decyzję działającego z upoważnienia Wójta Gminy "(...)" Pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w "(...)" z dnia "(...)", odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na ojca A. C.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie.

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2014 r. WSA w Olsztynie zawiesił postępowanie ze względu na to, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 r. przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności m.in. normy art. 16a ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 Konstytucji RP.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 21 maja 2014 r. skarżący został wezwany do udzielenia informacji, czy wobec wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567), podtrzymuje skargę, czy też ją cofa.

Pismem procesowym z dnia 26 maja 2014 r. skarżący cofnął skargę.

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2014 r. Sąd podjął zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej jako: p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wobec stwierdzenia, że w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające uznanie cofnięcia skargi za niedopuszczalne, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, jak w sentencji postanowienia, działając na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.