Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468877

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
II SA/Ol 570/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Glabas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 sierpnia 2013 r. (data nadania pisma) K. H. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", nr "(...)", utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza przez Kierownika Zespołu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z dnia "(...)", którą organ I instancji, na podstawie art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), odmówił przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym mężem W. H.

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2013 r. WSA w Olsztynie zawiesił postępowanie sądowe z uwagi na zainicjowanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Grupę Posłów na Sejm dwóch postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym co do zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach rodzinnych i przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Pismem z dnia 26 maja 2014 r. skarżąca cofnęła skargę w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wobec powyższego WSA w Olsztynie postanowieniem z dnia 2 czerwca 2014 r. podjął zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W rozpoznawanej sprawie zaistniała przesłanka określona omawianym przepisem.

Skarżąca cofnęła skargę na skutek wejścia w życie przepisów umożliwiających jej uzyskanie świadczeń związanych ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym mężem (w tym za okres, za który utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego). Sąd uznał zatem, że cofniecie skargi jest dopuszczalne i w oparciu o cytowany wyżej przepis umorzył postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.