Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 770317

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 27 października 2010 r.
II SA/Ol 567/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 27 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi H. S. na decyzję Wojewody z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 maja 2010 r. H. S. wywiódł skargę na decyzję Wojewody z dnia "(...)", nr "(...)" utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji z dnia "(...)",

w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.02.153.1270 z późn. zm.) od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

W myśl § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis w przedmiotowej sprawie wynosi 500 zł.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II tut. Sądu z dnia 23 czerwca 2010 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący wniósł zażalenie na to zarządzenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2010 r. je oddalił.

W związku z powyższym postanowieniem, na podstawie zarządzenia z dnia 6 września 2010 r. Przewodniczącej Wydziału II tut. Sądu, H. S. został wezwany do wykonania zarządzenia z dnia 23 czerwca 2010 r. (wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego w przedmiotowej sprawie), w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono skutecznie 8 września 2010 r.

Skarżący w zakreślonym terminie, który upłynął 15 września 2010 r., nie wykonał zarządzenia i stosownego wpisu nie uiścił. Wobec tego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.