Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1745928

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2015 r.
II SA/Ol 523/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 czerwca 2015 r. zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2015 r., II SA/Ol 523/12 odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 523/12 w sprawie ze skargi A. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia "(...)" w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie przedłożenia ekspertyzy stanu technicznego budynku gospodarczego postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący został wezwany na podstawie zarządzenia z dnia 20 lipca 2012 r. do uiszczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, kwoty 100 zł tytułem uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Wezwanie zawierało pouczenie, że nieuiszczenie wpisu sądowego w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie skargi. Zostało doręczone w dniu 9 sierpnia 2012 r. (karta nr 11 akt sądowych).

Następnie strona skarżąca dwukrotnie zwracała się o przyznanie jej prawa pomocy, najpierw w zakresie zwolnienia od kosztów, a następnie w zakresie zwolnienia od kosztów i przyznania adwokata. Dwukrotnie odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy, a postępowania zakończyły się prawomocnymi postanowieniami Naczelnego Sądu administracyjnego oddalającymi zażalenia na orzeczenia Sądu I instancji.

W związku z powyższym na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 4 października 2013 r., w związku z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2013 r., sygn. akt II OZ 777/13, oddalającym zażalenie A. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 lipca 2013 r. o odmowie przyznania prawa pomocy, wezwano skarżącego do wykonania zarządzenia z dnia 20 lipca 2012 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie to zostało doręczone stronie w dniu 25 października 2013 r. (akta sądowe, k. - 186).

Termin do dokonania czynności upłynął bezskutecznie w dniu 4 listopada 2013 r.

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę A. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia "(...)" w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie przedłożenia ekspertyzy stanu Pismem z dnia 24 lutego 2014 r. A. Z. wniósł sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną (nazwaną zażaleniem) od ww. postanowienia.

Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2015 r., II SA/Ol 523/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę kasacyjną wniesioną osobiście przez A. Z. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 523/12.

Zażalenie od ww. postanowienia zostało sporządzone i wniesione osobiście przez A. Z.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), p.p.s.a., zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinien sporządzić adwokat lub radca prawny (przepis art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio). Powyższego wymogu nie stosuje się więc, jeżeli takie zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli zażalenie takie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175 § 2 w zw. z art. 194 § 4 p.p.s.a.). Ponadto, w sprawach wskazanych w art. 175 § 3 p.p.s.a. zażalenie takie może sporządzić także doradca podatkowy i rzecznik patentowy. Wymóg ten ma na celu zapewnienie zażaleniu odpowiedniego poziomu merytorycznego i formalnego, gdyż temu środkowi odwoławczemu, jak i skardze kasacyjnej stawia się wysokie wymagania formalne, których niezachowanie grozi odrzuceniem pisma bez merytorycznego rozpoznania.

Obowiązek ustanowiony w art. 194 § 4 p.p.s.a. ma charakter bezwzględny, co oznacza, że żadne szczególne okoliczności nie uprawniają strony do osobistego sporządzenia zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną (por. postanowienia NSA: z dnia 25 października 2011 r., II OZ 970/11; z dnia 7 maja 2014 r., II FZ 543/14; www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Ponadto, niesporządzenie zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną przez adwokata, radcę prawnego lub podmioty wskazane w art. 175 § 2 lub § 3 p.p.s.a. jest nieusuwalnym brakiem (por. postanowienie NSA z dnia 8 grudnia 2004 r., OZ 713/04).

Zawarte w art. 194 § 4 p.p.s.a. pojęcie "sporządzenie" należy rozumieć jako "napisanie i podpisanie" zażalenia w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, ponieważ to podpis wprost wskazuje osobę, która sporządziła zażalenie (por. B. Gruszczyński, A. Kabat (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2013, s. 652 i 559).

W myśl art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Zgodnie natomiast z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie jest bezspornym, że skarżący wniósł do WSA w Olsztynie zażalenie na postanowienie tegoż Sądu odrzucające skargę kasacyjną, które to zażalenie nie było podpisane przez żadnego profesjonalnego pełnomocnika wskazanego w art. 175 p.p.s.a. Tym samym wniesiony środek odwoławczy nie spełniał wymogu uregulowanego w art. 194 § 4 p.p.s.a.

Z tych względów zażalenie jako niedopuszczalne, podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.