II SA/Ol 465/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie - OpenLEX

II SA/Ol 465/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1746546

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2015 r. II SA/Ol 465/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.p. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe. WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji z dnia (...) wydaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w J., którą odmówiono przyznania k.p. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym bratem J.P.

W dniu 27 kwietnia 2015 r.k.p. zaskarżył powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie zarzucając, że wydana decyzja jest dla niego krzywdząca. Wskazał na okoliczność wykazaną orzeczeniem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w O. z dnia (...) 2014 r., z którego wynika, że stan zdrowia brata uległ znacznemu pogorszeniu. Podkreśliła, że sprawuje opiekę nad bratem od 3 lutego 2014 r.

W dniu 8 maja 2015 r. do Sądu wpłynęło pismo skarżącego (karta 6 akt), w którym wycofuje wniesioną skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...).

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o umorzenie postępowania sądowego wobec oświadczenia skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) zwanej dalej: ustawą p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Skarżący skutecznie cofnął skargę, zaś Sąd nie stwierdził, aby zachodziły przesłanki do uznania, iż cofnięcie skargi w rzeczonej sprawie jest niedopuszczalne. Wobec powyższego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.