Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468876

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 5 czerwca 2014 r.
II SA/Ol 444/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia "(...)", nr "(...)", Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania A. D., utrzymało w mocy decyzję Starosty z dnia "(...)", w sprawie skierowania odwołującego się na badanie psychologiczne w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie A. D. wniósł o wnikliwe i sprawiedliwe rozpoznanie jego sprawy. Podniósł, że jest kierowcą z długoletnim stażem, brakuje mu dwóch lat do emerytury. Podał, że nigdy nie spowodował poważnego wykroczenia. Pod rozwagę Sądu poddał okoliczność, że w krótkim odstępie czasu ukarano go 24 punktami i skierowano na wszystkie możliwe egzaminy, jak nowicjusza.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 9 maja 2014 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczone zostało skarżącemu w dniu 14 maja 2014 r. (poprzez doręczenie zastępcze do rąk żony).

Wyznaczony termin upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.") od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

W niniejszej sprawie, na podstawie § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), strona skarżąca zobowiązana była do uiszczenia wpisu stałego w kwocie 200 zł.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W przypadku skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego, aby pod rygorem jej odrzucenia, uiścił wpis w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Mimo prawidłowo doręczonego wezwania do uiszczenia wpisu oraz zawartego w nim pouczenia o skutkach zaniedbania nałożonego obowiązku, skarżący nie uiścił należnego wpisu, co w świetle przytoczonych przepisów obligowało Sąd do odrzucenia skargi, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.