Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1745931

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2015 r.
II SA/Ol 432/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie Agnieszka Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. W. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z dnia "(...)" Nr "(...)" w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami postanawia zwolnić skarżącego od kosztów sądowych oraz ustanowić dla niego adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z dnia "(...)", Nr "(...)", J. W., wskazując, iż jego emerytura wynosi "(...)", a żony - "(...)", wniósł o ustanowienie adwokata z urzędu. Do skargi załączył m.in. kopie orzeczeń o "(...)" stopniu niepełnosprawności jego i żony.

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, skarżący przesłał wniosek z dnia "(...)", w którym rozszerzając zakres pierwotnego żądania wniósł - zgodnie z rubryką nr 4 - o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu podniósł, iż z uwagi na nieznajomość prawa nie jest w stanie bez pomocy zawodowego pełnomocnika podołać swojej obronie przed sądem. Wskazał, iż oboje z żoną są inwalidami "(...)" grupy, żyją poniżej poziomu ludzkiej egzystencji, środków pieniężnych brakuje im obecnie na wszystko, gdyż z emerytur dokonywane są potrącenia na spłatę zaciągniętych pożyczek/kredytów na leczenie, leki i dojazdy do lekarzy. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną. W rubryce nr 7.1. "Nieruchomości" wykazał pokój o powierzchni 20 m2 z dostępem do kuchni i łazienki, w rubryce nr 10 "Dochody" - dochody z tytułu emerytury własnej w kwocie "(...)" po potrąceniach oraz żony w kwocie "(...)" po potrąceniach, w rubryce nr 8 wskazał natomiast ponoszone wydatki na: leczenie (leki, dojazdy do lekarzy) - ok. "(...)", prąd - "(...)", gaz - "(...)", opał - "(...)", wodę - "(...)", telefon - "(...)" ("ogółem wydatki bez żywności "(...)"") i dodał, że obecne zobowiązania małżonków wobec banków wynoszą "(...)" miesięcznie.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, czyli przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, następuje jeśli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Mając na uwadze przedstawioną wyżej sytuację materialną skarżącego i jego żony, stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie spełniona została przesłanka uzasadniająca zwolnienie go od kosztów sądowych oraz ustanowienie dla niego adwokata. Zauważyć należy, iż jedynymi źródłami utrzymania 2-osobowej rodziny skarżącego są obecnie świadczenia emerytalne, które po potrąceniach, wynoszą łącznie "(...)". Mając na uwadze ich wysokość, jak również wysokość wydatków związanych z utrzymaniem skarżącego i jego żony, w tym w szczególności wysokie wydatki na leczenie, których konieczność pokrycia zmuszała ich dotychczas do zaciągania pożyczek/kredytów, przyjąć należy, iż skarżący nie jest w stanie ze środków, którymi dysponuje poczynić oszczędności, które mogłyby być przeznaczone na uiszczenie kosztów postępowania w niniejszej sprawie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla niego i jego żony.

Dodatkowo zauważyć należy, iż z załączonych do skargi kopii wyroków sądów powszechnych z dnia "(...)" i z dnia "(...)", wynika, że skarżący, reprezentowany przed tymi sądami przez zawodowego pełnomocnika z urzędu, został zwolniony w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych. Sądy te uznały bowiem, że ich uiszczenie, ze względu na sytuację materialną skarżącego, byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

W tych okolicznościach, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.