Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920154

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 9 lipca 2013 r.
II SA/Ol 415/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Kosowska.

Sędziowie WSA: Katarzyna Matczak (spr.), Bogusław Jażdżyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2013 r. sprawy ze skargi Gminy Świętajno - Wójta Gminy na opinię Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 marca 2013 r. nr WO.542.58.2013.EJP w przedmiocie zamiaru połączenia w Zespół Szkół w Świętajnie oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 20 lutego 2013 r. Rada Gminy Świętajno, w trybie art. 62 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zwanej dalej: u.s.o., zwróciła się do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie o wyrażenie pozytywnej opinii dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Świętajnie, w skład którego wchodzić będzie: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie oraz Gimnazjum w Świętajnie. W uzasadnieniu podniesiono, że obie szkoły mieszczą się w tym samym budynku, uczniowie nie muszą wychodzić na zewnątrz, aby skorzystać ze stołówki czy sklepiku szkolnego. W wyniku połączenia szkół nie zmienią się obwody tych szkół, ani obecny podział na klasy lekcyjne, nauka odbywać się będzie na jedną zmianę. Niekorzystne zmiany demograficzne wymuszają konieczność poszukiwania rozwiązań dających stabilizację w gminnej oświacie, a taki stan zapewni utworzenie zespołu szkół. Z powodu niżu demograficznego w Gminie Świętajno w niedalekiej przyszłości może dojść do sytuacji, że funkcjonowanie gimnazjum powierzone zostanie sąsiedniej gminie - O. lub K. Aby zapobiec takiej sytuacji należy stworzyć system funkcjonowania oświaty w taki sposób, aby ograniczyć odpływ uczniów gimnazjum oraz ich młodszego rodzeństwa ze szkoły podstawowej do sąsiednich gmin. Do wniosku dołączono m.in. uchwałę Nr XXIV/141/13 Rady Gminy Świętajno z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2013 r. Zespołu Szkół w Świętajnie oraz uchwały rad pedagogicznych szkół mających wejść w skład Zespołu.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty (dalej: Kurator Oświaty) pismem z dnia 19 marca 2013 r., Nr WO.542.58.2013.EJP negatywnie zaopiniował zamiar połączenia Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie oraz Gimnazjum w Świętajnie w Zespół Szkół w Świętajnie. Organ stwierdził, że jako jedną z przesłanek uzasadniających potrzebę połączenia szkół podano spadek liczby uczniów w gimnazjum. Z przedstawionych danych wynika, że obecnie do szkoły podstawowej uczęszcza 124 uczniów oraz 30 dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, zaś do gimnazjum 135 uczniów. Utworzenie zespołu szkół nie zmieni stanu liczebności uczniów w szkole. W ocenie organu w dokumentacji załączonej do wniosku, nie zostały przedstawione dostateczne argumenty wskazujące na racjonalizację zatrudnienia. Możliwość organizowania wspólnych rad szkoleniowych, uroczystości szkolnych oraz integracja nauczycieli i pracowników łączonych szkół nie stanowi przekonującego i wystarczającego argumentu za połączeniem szkoły podstawowej i gimnazjum w jeden zespół. Organ nie podzielił także stanowiska, że efektywniej będzie wykorzystywana baza lokalowa, sportowa, sprzętu technicznego oraz zaplecza kuchenno-żywieniowego, skoro nie wskazano w sposób szczegółowy jak miałoby wyglądać efektywniejsze wykorzystywanie tych składników po przeprowadzeniu planowanej zmiany. Zakwestionowano również argument efektywniejszego wykorzystywania pomocy dydaktycznych, skoro plany nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej i w gimnazjum są różne, zaś wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania. We wniosku nie wskazano także konkretnych efektów ekonomicznych, jakie przyniesie połączenie obu szkół i w jaki sposób miałyby one wpłynąć na podniesienie efektywności zarządzania oświata w tej Gminie. Nadto wskazano, że Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Świętajnie negatywnie zaopiniowała akt założycielski Zespołu Szkół. Organ wyjaśnił, że zgodnie z założeniami reformy edukacyjnej gimnazjum jest tym etapem kształcenia, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i ułatwianie młodzieży kontynuowania nauki w szkole ponad gimnazjalnej. Zmiany wprowadzone w ramach reformy programowej zakładają spójność programową przedszkola i szkoły podstawowej oraz gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Z uwagi, że w szkole podstawowej funkcjonują oddziały przedszkolne oraz w budynku szkolnym - punkt przedszkolny, bardziej zasadne byłoby rozważenie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego. Utworzenie zespołu szkół liczącego niemal 300 uczniów o znacznej różnicy wieku budzi obawę o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów. Obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przy połączeniu szkoły podstawowej i gimnazjum wprowadzono w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego w 2009 r. Uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty służy ograniczeniu tworzenia zespołów złożonych z tych dwóch typów szkół, w których uczyć się będzie duża grupa uczniów w zróżnicowanym przedziale wiekowym. Obowiązujące przepisy dopuszczają funkcjonowanie takiego zespołu szkół tylko w szczególnych przypadkach. Przeprowadzenie zmian w edukacji powinno służyć poprawie warunków nauki, tymczasem połączenie w zespół zaproponowanych szkół w Gminie Świętajno nie gwarantuje realizacji tego celu.

Na powyższą opinię Gmina Świętajno wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie domagając się jej uchylenia. Opinii zarzucono naruszenie:

- art. 62 ust. 1 u.s.o. poprzez błędne uznanie, że uchwała Rady Gminy Świętajno Nr XXIV/141/13 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Świętajnie jest w istotny sposób sprzeczna z prawem;

- art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 2, art. 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwanej dalej: u.s.g., w związku z art. 31 ust. 1 pkt 6, art. 58 ust. 1 i art. 62 ust. 1 u.s.o. poprzez naruszenie zasady samorządności jednostek samorządu terytorialnego przy wykonywaniu zadań publicznych, polegające na uznaniu, że Gmina Świętajno nie ma podstaw do połączenia Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie oraz Gimnazjum w Świętajnie w zespół szkół;

- art. 171 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 85 i art. 87 u.s.g. poprzez naruszenie zasady sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym wyłącznie z punktu widzenia legalności, polegające na wydaniu negatywnej opinii w sytuacji, gdy brak było podstaw do uznania, że uchwała Rady Gminy Świętajno Nr XXIV/141/13 z dnia 15 lutego 2013 r. została podjęta niezgodnie z prawem;

- art. 8 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 z późn. zm.) poprzez przyjęcie, że wydanie negatywnej opinii nie wykracza poza zasadę proporcjonalności kontroli między zakresem interwencji, a znaczeniem interesów, które ma chronić.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że koniecznością jest podjęcie działań dostosowujących zarządzanie oświatą do ilości uczniów w Gminie, w tym do jej warunków ekonomicznych. Wskazano, że w okresie od 30 września 2006 r. do 30 września 2012 r. ubyło 212 uczniów, co stanowi 50% i taki trend zostanie utrzymany zwłaszcza w Gimnazjum w Świętajnie, gdzie w najbliższych latach liczba uczniów zmaleje ze 135 do 63 czyli o 53%. Jeśli nie nastąpi oszczędne i celowe wydatkowanie środków publicznych poprzez utworzenie zespołu szkół, to przy malejącej w takim tempie liczbie uczniów możliwe będzie podjęcie decyzji np. o likwidacji istniejącego bloku kuchennego i zastąpieniu go zakupem obiadów od podmiotu zewnętrznego. Spowoduje to pogorszenie warunków nauki, wychowania i opieki nad uczniami. Poza tym w sąsiednich gminach - O., K., S., W. funkcjonują zespoły szkół. Gmina K. kilka miesięcy temu otrzymała pozytywną opinię kuratora oświaty w sprawie utworzenia zespołu szkół, a Zespół Szkół w S. funkcjonuje od 1 września 2012 r.

Strona skarżąca podniosła, że utworzenie zespołu szkół pozwoliłoby na znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania obu placówek, które pomimo połączenia nie utraciłyby swojej odrębności w zakresie procesu dydaktycznego, a wygospodarowane środki pozwoliłyby na polepszenie bazy dydaktycznej szkół. Zarzucono organowi, że nie przeprowadził dostatecznej analizy przedstawionych przez Gminę uwarunkowań. Wskazano, że szkoły funkcjonują razem od 14 lat, a od 4 lat zorganizowane zostało w ustronnej części budynku szkolnego wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat w formie punktu przedszkolnego. Stan bezpieczeństwa uczniów w placówkach oświatowych w Świętajnie jest zachowany. W całej Gminie maleje liczba ludności, a to oznacza, że liczba uczniów w obu szkołach może być mniejsza niż wynika to z przedstawionych analiz. Obecnie w obu placówkach uczy się 259 uczniów i 39 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli (5 nauczycieli przebywa na urlopach zdrowotnych), w przeliczeniu na pełne etaty - 30,72. Połączenie szkół dałoby możliwość lepszego wykorzystania kadry pedagogicznej w ramach zatrudnienia nauczycieli na podstawie jednej umowy, jak również umożliwiłoby organizowanie doraźnych zastępstw przez nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Jako efekt ekonomiczny wskazano zatrudnienie jednego dyrektora zarządzającego całym budynkiem i infrastrukturą szkoły, powołanie jednego zastępcy dyrektora z niższym dodatkiem funkcyjnym i wyższym pensum niż dyrektor, zatrudnienie jednej głównej księgowej. Jeden pracodawca tworzyłby jeden plan finansowy dla całej placówki, gospodarowałby zasobem pracowników administracji, lepiej byłaby wykorzystywana kadra pedagogiczna poprzez zatrudnienie nauczycieli na podstawie jednej umowy, co spowoduje osiągnięcie średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i pozwoli ograniczyć wypłacanie dodatków wyrównawczych. Z wstępnych wyliczeń strony skarżącej wynika, że w następstwie utworzenia Zespołu koszty osobowe zmaleją o około 280 000 zł w ciągu roku, co pozwoli na przeznaczenie zaoszczędzonych środków na polepszenie bazy dydaktycznej szkół.

Strona skarżąca wskazała nadto, że Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Świętajnie wprawdzie negatywnie zaopiniowała projekt utworzenia zespołu szkół, jednakże Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Świętajnie wydała pozytywną opinię. Poza tym opinie rad pedagogicznych nie są wiążące dla Rady Gminy. Pozytywna opinia została również wydana przez Związek A w dniu 11 lutego 2013 r. Nie jest natomiast możliwe utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego, gdyż w Świętajnie nie funkcjonuje przedszkole.

W odpowiedzi na skargę Kurator Oświaty wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zawarte w wydanej opinii. Organ wyjaśnił, że w art. 62 ust. 5b u.s.o. nie zostały określone przesłanki warunkujące wydanie pozytywnej lub negatywnej opinii. Opinia ta jest wydawana przez organ nadzoru pedagogicznego w ramach przysługujących mu kompetencji, o jej charakterze decydują plany i założenia reformy edukacyjnej oraz związana z tym poprawa warunków edukacyjnych. Przesłanki ekonomiczne i organizacyjne są istotne, ale nie mogą być decydujące. Kurator Oświaty wydając opinię w sprawie tworzenia zespołów szkół bada każdą sprawę indywidualnie. Wskazywany przez stronę skarżącą Zespół Szkół w O. jest zespołem składającym się ze szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, a Zespół Szkół w W. powstał w 1991 r., tymczasem wymóg uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty został wprowadzony do ustawy dopiero w 2009 r., przy czym nie dotyczy połączenie szkół z oddziałami integracyjnymi (art. 62 ust. 5c u.s.o.).

Na rozprawie w dniu 9 lipca 2013 r. pełnomocnik skarżącej podniósł, że wniosek o połączenie szkół został należycie uzasadniony, a poza tym w miejscowości S. w Gminie K. w 2012 r. został utworzony zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Z kolei pełnomocnicy organu wyjaśnili, że w Szkole Podstawowej w Świętajnie istnieją grupy przedszkolne, a od 1 września 2016 r. konieczne będzie utworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych. W gminie nie ma ani jednego publicznego przedszkola, jest tylko jedno gimnazjum. Połączenie szkoły podstawowej i gimnazjum nie poprawi jakości nauczania dzieci w Gminie Świętajno.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

W ocenie Sądu, skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne są właściwe do badania zgodności z prawem zaskarżonych aktów administracyjnych, przy czym Sąd nie może opierać tej kontroli na kryterium słuszności lub sprawiedliwości społecznej. Zakres kontroli Sądu wyznacza art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej: ustawa p.p.s.a., stanowiący, że sąd orzeka w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (§ 1).

Na wstępie należy jednak wyjaśnić, że przedmiotem kontroli Sądu była opinia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty wydana w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie oraz Gimnazjum w Świętajnie w Zespół Szkół w Świętajnie.

Zgodnie z brzmieniem art. 62 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zwanej dalej: u.s.o., połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty. Przepis ten, jak również żaden inny przepis ustawy o systemie oświaty, nie określa przesłanek, warunkujących wydanie pozytywnej lub negatywnej opinii w sprawie połączenia w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum. Nie oznacza to jednak dowolności w tym zakresie, należy bowiem mieć na względzie określone w ustawie o systemie oświaty zadania kuratora oświaty. Stosownie do art. 31 ust. 1 pkt 6 u.s.o., kurator oświaty realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizacji odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa. Przedmiot nadzoru pedagogicznego i kompetencje kuratora oświaty w tym zakresie określa art. 33 u.s.o. Nadzór pedagogiczny polega m.in. na ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli, w tym na zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, analizowaniu efektów tej działalności oaz innej działalności statutowej szkół i placówek i udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Oceniając zamiar połączenia przedmiotowych szkół w zespół, nie można również pominąć, na co wskazywali podczas rozprawy przedstawiciele Kuratora, założeń reformy oświatowej. Głównym celem tej reformy było upowszechnienie wykształcenia na poziomie średnim i wyższym, wyrównanie szans w dostępie do edukacji i podnoszenie jakości oświaty. Realizacji tych celów służyło m.in. utworzenie nowego ustroju szkolnego: sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (zob. druk nr 389 Sejmu RP III kadencji). Podział taki dostosowany jest do potrzeb psychofizycznych oraz poziomu rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Zasadą powinno być zatem kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w samodzielnych, odrębnych typach szkół (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Łd 135/12, dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Realizując ustawowe zadania i kompetencje, kurator oświaty m.in. współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego, jak choćby w przypadku rozpoznawanej sprawy w trybie art. 89 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwanej dalej: u.s.g., opiniując połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum.

W tym miejscu należy wyjaśnić, ze funkcja, jaką w sprawie połączenia w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum pełni kurator oświaty, nie ma nic wspólnego z nadzorem kuratora nad jednostką samorządu terytorialnego, gdyż kurator oświaty nie jest organem nadzoru nad gminą, o jakim mowa w art. 86 u,s.g. Jednakże nadzór pedagogiczny nad szkołami oraz prawo i obowiązek realizowania polityki oświatowej Państwa, a także kształtowanie i rozwój bazy materialnej szkół i placówek publicznych legitymują kuratora oświaty do wydawania wiążącej organ prowadzący szkołę opinii w tym zakresie. Opinia taka ma charakter autonomiczny (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2012 r. sygn. I OSK 203/12, dostępny w CBOSA). W wyroku tym wypowiedziano pogląd, że opiniując sprawę połączenia w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum, kurator oświaty przedstawia swoje stanowisko, jako uprawniony do tego organ administracji rządowej, realizujący politykę oświatową Państwa, a zatem motywy, jakie organ nadzoru pedagogicznego przedstawia w swojej opinii, mają walor czysto merytoryczny (fachowy), których ocena nie powinna wchodzić w zakres kontroli legalności samej opinii, sprawowanej i dokonywanej przez sąd administracyjny. Przyjmując odmienny punkt widzenia za prawidłowy, sąd administracyjny, wyrażając swój pogląd i kwestionując merytoryczne motywy opinii, w sposób nieuprawniony wszedłby w rolę organu nadzoru pedagogicznego, a więc w rolę zastrzeżoną tylko dla kuratora oświaty, co byłoby sprzeczne z ustrojową funkcją tego sądu. Stanowisko to w całości podziela Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie.

W rozpoznawanej sprawie Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, uzasadniając wydaną opinię wskazał, że zgodnie z założeniami reformy edukacji gimnazjum jest tym etapem kształcenia, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i ułatwianie młodzieży kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Zmiany wprowadzone w ramach reformy programowej zakładają spójność programową przedszkola i szkoły podstawowej oraz gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Połączenie w Zespół Szkoły Podstawowej w Świętajnie i Gimnazjum w Świętajnie nie spowoduje efektywniejszego wykorzystania bazy lokalowej, sportowej, sprzętu technicznego oraz zaplecza kuchenno-żywieniowego, nie będą również efektywniej wykorzystywane pomoce dydaktyczne. We wniosku o wydanie opinii Gmina nie wskazała także konkretnych efektów ekonomicznych, jakie przyniesie połączenie obu szkół i w jaki sposób miałyby one wpłynąć na podniesienie efektywności zarządzania. Poza tym utworzenie zespołu szkół liczącego niemal 300 uczniów o znacznej różnicy wieku budzi obawę organu nadzoru o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Kuratora Oświaty, iż strona skarżąca w złożonym wniosku o wydanie opinii nie wykazała efektywniejszego wykorzystania pomocy dydaktycznych w zespole szkół. Z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) wynika, że plany nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej i w gimnazjum są różne. Przepis § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23) przewiduje, że szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania. Wobec tego, wątpliwie jest, aby pomoce i środki dydaktyczne w obu szkołach były wykorzystywane w większym zakresie niż to obecnie ma miejsce.

Uzasadnione były również obawy Kuratora Oświaty dotyczące kwestii bezpieczeństwa najmłodszych uczniów. Z uzasadnienia projektu zmiany ustawy o systemie oświaty (druk nr 1343 Sejmu VI kadencji) wynika, że wszystkim skierowanym do klas pierwszych w szkołach sześciolatkom szkoła musi zapewnić warunki opieki i bezpieczeństwa porównywalne do rozwiązań przyjętych w wychowaniu przedszkolnym, co wiąże się z przeniesieniem do szkoły przedszkolnego standardu opieki nad nimi i wzmocnieniem funkcji opiekuńczej szkoły. Uwzględniając powyższe stwierdzić trzeba, że powstanie zespołu szkół składającego się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, liczącego około 300 uczniów, których różnica wieku wynosiłaby kilka lat, nie gwarantuje, że będzie on bezpieczniejszy, w szczególności dla najmłodszych uczniów takiego zespołu, od zapewnienia takiego bezpieczeństwa bezpośrednio w jednej mniejszej szkole, gdzie uczęszczają dzieci w zbliżonym wieku i rozwoju.

Strona skarżąca powołała się również na względy ekonomiczne przemawiające za połączeniem obu szkół, w tym obniżenie kosztów administracyjno - gospodarczych. Należy jednak podzielić stanowisko organu nadzoru pedagogicznego, że czynnik ekonomiczny jest istotnym argumentem, lecz nie przesądza o słuszności decyzji w sprawie połączenia szkół, tym bardziej, gdy we wniosku przedłożonym do wydania opinii nie wskazano jakie konkretnie efekty ekonomiczne spowoduje utworzenie zespołu szkół. Strona skarżąca dopiero na etapie wniesionej skargi wskazała, że tylko na kosztach osobowych wygospodarowano by ok. 280.000 zł rocznie, które zostałyby przeznaczone na polepszenie bazy dydaktycznej szkół.

Odnośnie zarzutu strony skarżącej dotyczącego utworzenia zespołów szkół w sąsiednich gminach należy wyjaśnić, że Zespół Szkół w O. jest zespołem składającym się ze szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Z art. 62 ust. 5c u.s.o. wynika natomiast, że połączenie szkół z oddziałami integracyjnymi nie wymaga opinii kuratora. Z kolei Zespół Szkół w W. powstał w 1991 r., a wymóg uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty został wprowadzony dopiero ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.).

Mając powyższe na względzie, wobec braku podstaw do kwestionowania zgodności zaskarżonej opinii z prawem, Sąd na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł o oddaleniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.