Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189607

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2016 r.
II SA/Ol 395/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Przewodnicząca Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie zarządzeniem z dnia 29 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 395/16, wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, w kwocie 200 zł, stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył skarżący. Jednocześnie skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Prawomocnym zarządzeniem referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie postawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy.

Natomiast postanowieniem dnia 4 listopada 2016 r., I OZ 1118/16 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Z. P. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie z dnia 29 marca 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, p.p.s.a. (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

W myśl § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis w przedmiotowej sprawie wynosi 200 zł.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II tut. Sądu z dnia 29 marca 2016 r. strona skarżąca została wezwana (odpis zarządzenia doręczono skutecznie w dniu 1 kwietnia 2016 r., potwierdzenie odbioru - akta sądowe, k. - 10) do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Następnie na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 10 listopada 2016 r., w nawiązaniu do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2016 r., skarżący został wezwany do wykonania - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi - prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 marca 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł od skargi na decyzję SKO z dnia "(...)". Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 9 listopada 2016 r.

Wpis od skargi w zakreślonym terminie, który upłynął 16 listopada 2016 r., nie został uiszczony. Wobec tego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.