Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720706

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 18 września 2019 r.
II SA/Ol 394/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej "(...)" od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 394/19 w sprawie ze skargi "(...)" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z dnia 27 lutego 2019 r., nr "(...)" w przedmiocie warunków zabudowy postanawia

1) odrzucić skargę kasacyjną,

2) zwrócić skarżącym kwotę 250 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z 25 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 394/19 oddalił skargę "(...) "na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...) "z 27 lutego 2019 r., w przedmiocie warunków zabudowy.

Przesyłka zawierająca odpis wyroku z uzasadnieniem, przesłana na adres podany przez profesjonalnego pełnomocnika skarżących, była dwukrotnie awizowana (w dniach 24 lipca i 1 sierpnia 2019 r.), a następnie została zwrócona do Sądu z adnotacją "zwrot - nie podjęto w terminie". Stosownie do art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., przesyłkę uznano za doręczoną w dniu 7 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 177 § 1 skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął więc z dniem 6 września 2019 r.

W dniu 9 września 2019 r. pełnomocnik skarżących wniosła skargę kasacyjną (data nadania przesyłki w placówce pocztowej).

Wniesienie skargi kasacyjnej po upływie ustawowego terminu do dokonania tej czynności procesowej, skutkuje jej odrzuceniem. Zgodnie bowiem z art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 178 p.p.s.a., należało postanowić, jak w sentencji.

Jednocześnie wobec faktu, że skarga kasacyjne została odrzucona, stronie skarżącej przysługuje zwrot uiszczonego wpisu, stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.