Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189600

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 r.
II SA/Ol 394/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia "(...)" na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 października 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 394/14 w sprawie ze skargi "(...)" na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z dnia 31 stycznia 2014 r., nr "(...)" w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wybudowania obiektów postanawia odrzucić zażalenie "(...)".

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 października 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 394/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę "(...)" na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z dnia 31 stycznia 2014 r., w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wybudowania obiektów.

Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczono "(...)" dnia 9 listopada 2016 r. Został on jednocześnie pouczony, że na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, za pośrednictwem tutejszego Sądu.

Skarżący wniósł 28 listopada 2016 r. zażalenie od powyższego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 177 w zw. z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), dalej powoływanej jako: "p.p.s.a.", zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia stronie odpisu postanowienia z uzasadnieniem, do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie.

Zaskarżone postanowienie wraz z uzasadnieniem doręczono Skarżącemu w dniu 9 listopada 2016 r. Siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia upłynął zatem z dniem 16 listopada 2016 r. Przedmiotowe zażalenie wniesione zostało dopiero w dniu 28 listopada 2016 r., a więc z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 194 § 2 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Przepis ten, z mocy art. 197 § 2 p.p.s.a., znajduje odpowiednie zastosowanie do postępowania toczącego się na skutek zażalenia.

W tej sytuacji zażalenie należało odrzucić, na podstawie art. 178 w zw. z art. 194 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.