Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468874

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
II SA/Ol 370/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Glabas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 marca 2014 r. (data nadania pisma) W. S. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", nr "(...)", utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza przez Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia "(...)", którą organ I instancji, na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456), odmówił przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawną matką J. P.

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2014 r. WSA w Olsztynie zawiesił postępowanie sądowe z uwagi na przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu pytania prawnego co do zgodności z Konstytucją RP art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim pomija wśród uprawnionych do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (...).

Pismem z dnia 26 maja 2014 r. skarżący cofnął skargę w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wobec powyższego WSA w Olsztynie postanowieniem z dnia 2 czerwca 2014 r. podjął zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W rozpoznawanej sprawie zaistniała przesłanka określona omawianym przepisem.

Skarżący cofnął skargę na skutek wejścia w życie przepisów umożliwiających uzyskanie przez niego świadczeń związanych ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną matką (w tym za okres, za który utracił prawo do świadczenia pielęgnacyjnego). Sąd uznał zatem, że cofniecie skargi jest dopuszczalne i w oparciu o cytowany wyżej przepis umorzył postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.