Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897906

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 31 maja 2011 r.
II SA/Ol 257/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Raszkowska.

Sędziowie WSA: Katarzyna Matczak, Alicja Jaszczak-Sikora (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2011 r. sprawy ze skargi B. D.-B. na decyzję Wojewody z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.