Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 3 czerwca 2008 r.
II SA/Ol 250/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Bińczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H.S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi H.S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia "(...)" Nr "(...)" w przedmiocie przyznania uprawnień dla wdowy po kombatancie postanawia przyznać H.S. prawo pomocy w zakresie całkowitym, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

We wniosku z dnia 12 maja 2008 r., złożonym na urzędowym formularzu, H.S. wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia "(...)", Nr "(...)". W uzasadnieniu podniosła, iż jej obecna sytuacja materialna nie czyni możliwym uiszczenia kosztów postępowania związanych z niniejszą sprawą bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla jej rodziny. "(...)". Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z synem. Jest on współwłaścicielem domu oraz dwóch nieruchomości, które wykazane zostały w rubryce nr 7.1. formularza wniosku pod pozycją "inne nieruchomości". W przedmiotowej rubryce wykazano ponadto, iż na rzecz skarżącej ustanowiona została służebność osobista. Dochód 2-osobowej rodziny z tytułu "(...)" wynosi łącznie "(...)", co wynika z załączonych do przedmiotowego wniosku odcinków przekazów pocztowych. W rubryce nr 11 formularza wniosku, skarżąca wykazała średnie miesięczne koszty utrzymania rodziny i nieruchomości (wyżywienie, lekarstwa, energia elektryczna, gaz, woda, opał, telefon, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości), podnosząc jednocześnie, iż rodzina ponosi także inne, niemające stałego charakteru, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 maja 2008 r. do złożenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów źródłowych, skarżąca przedłożyła pismo procesowe z dnia 26 maja 2008 r. Wskazała w nim m.in. przeznaczenie i sposób wykorzystania wykazanych w formularzu wniosku nieruchomości syna. "(...)". Podniosła, iż ustanowiona na jej rzecz służebność osobista polega na prawie korzystania z całego domu, stanowiącego współwłasność jej syna "(...)". Do przedmiotowego pisma procesowego, skarżąca załączyła ponadto kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość większości wykazanych w formularzu wniosku wydatków. "(...)".

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, czyli przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, następuje gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że skarżąca wykazała, iż w niniejszej sprawie spełniona została przesłanka uzasadniająca przyznanie jej prawa pomocy we wnioskowanym przez nią zakresie. W oparciu o przedłożone przez nią dokumenty źródłowe i oświadczenia przyjąć bowiem należy, że wykazane przez nią wydatki o charakterze stałym i okresowym pochłaniają w całości dochód jej 2-osobowej rodziny. Zauważyć jednocześnie należy, że skarżąca przedłożyła dokumenty potwierdzające wysokość większości ponoszonych wydatków. Ich wysokość odpowiada generalnie wysokości wykazanej w formularzu wniosku. W tej natomiast sytuacji, pomimo braku przedłożenia dowodów na potwierdzenie wysokości pozostałych wykazanych w formularzu wniosku wydatków, oświadczenie skarżącej co do ich wysokości złożone w tym formularzu uznać należy za wiarygodne. Na ocenę tą nie ma wpływu fakt, że wykazane wydatki nieznacznie przekraczają deklarowany dochód. Przyjąć bowiem należy, iż różnica ta jest efektem wykazania wysokości wydatków miesięcznych w zaokrągleniu z uwagi na ich zmienną wysokość w ciągu roku.

Przedstawiona wyżej sytuacja finansowa skarżącej i jej syna przemawia tym samym za uznaniem, że skarżąca nie posiada możliwości sfinansowania kosztów postępowania w niniejszej sprawie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i syna. Dochód, którym dysponuje 2-osobowa rodzina, przeznaczany jest w całości na jej wydatki konieczne związane z wyżywieniem, lekarstwami i utrzymaniem domu, w którym skarżąca mieszka wspólnie z synem. Skarżąca nie posiada natomiast środków majątkowych, które umożliwiłyby jej poniesienie kosztów postępowania związanych z niniejszą sprawą. Z kolei syn, z uwagi na to, że jest jedynie współwłaścicielem wchodzących w skład jego majątku nieruchomości, nie może swobodnie nimi rozporządzać. Wiek oraz stan zdrowia skarżącej "(...)" uniemożliwiają ponadto podjęcie działań zmierzających do zwiększenia uzyskiwanych dochodów.

Tym samym, za uzasadnione uznać należy przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie całkowitym, bowiem w świetle przedstawionych okoliczności, poniesienie przez nią jakichkolwiek kosztów postępowania nastąpiłoby z uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla niej i jej syna.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.