Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2054830

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 16 maja 2016 r.
II SA/Ol 200/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora.

Sentencja

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" r., nr "(...)' w przedmiocie zasiłku celowego na skutek zażalenia F. K. na postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r. w przedmiocie wyłączenia sędziów postanawia odrzucić zażalenie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 200/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił wniosek F. K. o wyłączenie sędziów WSA Beaty Jezielskiej i Adama Matuszaka oraz odrzucił wniosek o wyłączenie sędzi Ewy Osipuk od rozpoznania sprawy z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" r., nr "(...)"

w przedmiocie zasiłku celowego.

W ustawowym terminie skarżący wywiódł zażalenie na powyższe postanowienie, domagając się jego uchylenia w związku z naruszeniem przywołanych w nim przepisów oraz praw obywatelskich zagwarantowanych ustawą zasadniczą. Jednocześnie wniósł o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 26 lutego 2016 r. skarżący został wezwany do przedłożenia w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia, jednego egzemplarza odpisu zażalenia oraz do wypełnienia formularza PPF, pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. Wezwanie to doręczone zostało skarżącemu w dniu 9 marca 2016 r.

W dniu 16 marca 2016 r. (data nadania pocztowego) skarżący przesłał tutejszemu Sądowi wypełniony formularz PPF. Wezwanie do przedłożenia wymaganego odpisu zażalenia pozostało jednak bezskuteczne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 6 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej jako p.p.s.a.) na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

W myśl art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Stosownie do art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Zgodnie z art. 193 p.p.s.a. w zw. z art. 176 § 2 p.p.s.a. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony określonych w art. 47 § 1 p.p.s.a. Ten ostatni przepis wymaga dołączenia do pisma strony jego odpisów celem ich doręczenia pozostałym stronom postępowania. W przypadku, tak jak w niniejszej sprawie, niezałączenia przez skarżącego wymaganego odpisu zażalenia dla organu, zgodnie z art. 49 § 1 w zw. z art. 178 p.p.s.a., przewodniczący wzywa skarżącego do uzupełnienia tego braku formalnego, zakreślając termin 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Mimo prawidłowo doręczonego wezwania do uzupełnienia wskazanego braku formalnego wniesionego zażalenia oraz zawartego w nim pouczenia o skutkach zaniedbania nałożonego obowiązku, skarżący nie przedłożył wymaganego odpisu zażalenia, co w świetle przytoczonych przepisów obligowało Sąd do jego odrzucenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.