Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894664

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 31 marca 2011 r.
II SA/Ol 133/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Jezielska.

Sędziowie WSA: Adam Matuszak, Bogusław Jażdżyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2011 r. sprawy ze skargi Ł. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.