Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189547

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2016 r.
II SA/Ol 1319/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie Agnieszka Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. R. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego postanawia umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

We wniosku, zawartym w skardze, M. R. wniósł o ustanowienie adwokata i zwolnienie od "kosztów wszelkich".

Pismem z dnia "(...)" skarżący wezwany został do złożenia wypełnionego urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W wyznaczonym terminie, skarżący nie złożył żądanego formularza wniosku, przesłał jednak pismo procesowe, w którym zawarł oświadczenie: "Rezygnuję z adwokata".

Mając na uwadze powyższe zważyć należy, co następuje:

Zgodnie z art. 249a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie: p.p.s.a., jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się.

W warunkach niniejszej sprawy umorzeniu podlega postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy zarówno w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, jak i wniosku o ustanowienie adwokata.

W pierwszym przypadku - postępowanie podlega umorzeniu jako zbędne bowiem z mocy art. 239 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. skarżący nie ma w niniejszej sprawie obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

W drugim przypadku - postępowanie podlega umorzeniu z powodu cofnięcia przez skarżącego wniosku o ustanowienie adwokata. Przyjęto jednocześnie, że wobec złożenia oświadczenia o rezygnacji z ubiegania się o ustanowienie adwokata w terminie wyznaczonym do złożenia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy pierwszeństwo przed pozostawieniem wniosku bez rozpoznania (art. 257 p.p.s.a.) ma umorzenie postępowania.

W konsekwencji, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 249a p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.