Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931649

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2015 r.
II SA/Ol 1244/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym wniosku "(...)' o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi "(...)" na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)', nr "(...)" w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)" w sprawie wymierzenia kary z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry, Spółka A (dalej jako: Spółka) złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Podano, że wobec niebagatelnej kwoty uiszczonej przez Spółkę zmuszona jest wnioskować o wstrzymanie wykonania skarżonej decyzji, bowiem w przeciwnym razie groziłoby to utratą płynności finansowej, a to z kolei skutkowałoby groźbą upadłości Spółki, przy czym tego skutku nie da się już odwrócić nawet w przypadku wygrania sporu i zwrotu wyegzekwowanych uprzednio środków. Podniesiono, że Spółka ponosi duże straty finansowe nie osiągając planowanych zysków wskutek zatrzymania urządzeń do gier przez urzędy celne. Także uiszczenie kar pieniężnych na obecnym etapie, kiedy dokonanie czynu z art. 107 Kodeksu karnego skarbowego nie zostało udowodnione żadnym prawomocnym orzeczeniem, dodatkowo pogorszy sytuację Spółki. W związku z tym Spółka zasługuje na ochronę tymczasową do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd przedmiotowej sprawy.

Z przekazanych akt tej sprawy wynika, że Dyrektor Izby Celnej postanowieniem z dnia "(...)" odmówił wstrzymania wykonania własnej decyzji z dnia "(...)" argumentując m.in., że pogorszenie się kondycji finansowej Spółki, bądź ewentualna utrata płynności finansowej skutkująca upadłością podmiotu, nie stanowi niebezpieczeństwa wyrządzenia skarżącej Spółce znacznej szkody, a jedynie konsekwencję nieprzestrzegania przez skarżącą obowiązujących w zakresie gier hazardowych przepisów prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

Rozstrzygając o wstrzymaniu wykonania aktu na podstawie powołanego przepisu Sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych. Nie jest dopuszczalne w ramach tych przesłanek dokonywanie merytorycznej oceny zarzutów podniesionych w skardze. Na tym etapie postępowania sądowego nie dokonuje się bowiem oceny zasadności zarzutów, jak również legalności decyzji będącej przedmiotem wniesionej skargi. Instytucja wstrzymania wykonania ma charakter wyjątkowy i jej zastosowanie może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji stwierdzenia, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane. Użycie przez ustawodawcę w art. 61 § 3 p.p.s.a. zwrotów nieostrych wiąże się z koniecznością konkretyzacji zawartej w nich normy ogólnej. Pod pojęciem wyrządzonej znacznej szkody należy rozumieć taką szkodę - majątkową lub niemajątkową - której nie będzie można wynagrodzić przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub nie będzie można jej wyegzekwować ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego, natomiast trudne do odwrócenia skutki to takie skutki prawne i faktyczne, które raz zaistniałe spowodują istotną bądź trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (por. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 2014 r. sygn. akt II OZ 752/14, post. NSA z dnia 8 stycznia 2015 r. sygn. akt II GZ 883/14, dostępne: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Podkreślenia zatem wymaga, że podstawową przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest wskazanie we wniosku na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Dokonując oceny wniosku Spółki o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 12.000 zł z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry Sąd uznał, że nie zasługuje on na uwzględnienie.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że Spółka zupełnie pominęła kwestię wykazania przesłanki stanowiącej o niebezpieczeństwie wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, argumentując jedynie że wniosek o wstrzymanie uzasadnia wysokość nałożonej kary w kwocie 24 000 zł, która to kwota zaważy na kondycji Spółki mając na uwadze "niebagatelną kwotę już uiszczoną" przy czym w żadnym miejscy wniosku Spółka nie wskazuje jaka to konkretnie kwota została już uiszczona oraz w żaden sposób nie przedstawia swojej aktualnej sytuacji finansowej dokumentami źródłowymi np. sprawozdaniem finansowym za 2014 r., z którego dopiero wynikałaby faktyczna sytuacja podmiotu gospodarczego.

Podniesiona okoliczność w żadnym razie nie może być uznana za stanowiącą o niebezpieczeństwie wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W niniejszej sprawie nawet fakt ewentualnego wyegzekwowania nałożonej kary pieniężnej przed rozpoznaniem skargi i ewentualne jej uwzględnienie nie skutkuje nieodwracalnymi skutkami, bowiem w takim wypadku wskazana skarżoną decyzją należność zostanie Spółce zwrócona. Na inne okoliczności powodujące trudne do odwrócenia skutki Spółka nie wskazała, zaś Sąd nie ma możliwości prowadzenia z urzędu postępowania w tym zakresie. Nadto Sąd nie posiada nawet przybliżonej orientacji co do wysokości uiszczonych przez Spółkę dotychczas należności, jak również ilości innych toczących się postepowań wobec Spółki, co uniemożliwia jakąkolwiek ocenę czy faktycznie brak ochrony tymczasowej w postaci instytucji wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji narazi Spółkę na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody bądź trudnych do odwrócenia skutków prawnych.

Należy zauważyć jedynie na marginesie, że chociaż w art. 61 § 3 p.p.s.a. mowa jest jedynie o uprawdopodobnieniu okoliczności wymienionych w tym przepisie, nie oznacza to, że samo przekonanie skarżącego, iż wykonanie decyzji wywoła szczególnie niekorzystne konsekwencje jest wystarczające do tego, aby wniosek został uwzględniony. Bez dokładnego przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy nie jest możliwa ocena, czy wykonanie zaskarżonej decyzji faktycznie spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia Spółce znacznej szkody, bądź trudne do odwrócenia skutki.

W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że do wykazania, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, nie jest wystarczający sam wywód strony. Uzasadnienie wniosku powinno się bowiem odnosić do konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy. Jego twierdzenia powinny być poparte dokumentami źródłowymi, zwłaszcza dotyczącymi jego sytuacji finansowej. Natomiast brak wyczerpującego uzasadnienia wniosku uniemożliwia jego merytoryczną ocenę (por. postanowienia NSA: z dnia 30 listopada 2004 r. sygn. GZ 120/04 i z dnia 18 maja 2004 r., sygn. FZ 65/04, dostępne w CBOSA).

W rozpoznawanej sprawie Spółka nie przedstawiła takich okoliczności, co nie pozwala przyjąć, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia Spółce znacznej szkody bądź trudne do odwrócenia skutki.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.