Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1946741

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 8 grudnia 2015 r.
II SA/Ol 1234/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A w upadłości likwidacyjnej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w części obejmującej punkt gier na automatach o niskich wygranych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w części obejmującej punkt gier na automatach o niskich wygranych, pełnomocnik Spółki A wniósł o przyznanie prawa pomocy poprzez całkowite zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2014 r. sygn. II SA/Ol 766/14 referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie odmówił zwolnienia skarżącej od kosztów sądowych.

Pismem z dnia 30 lipca 2014 r. pełnomocnik Spółki poinformował, że w dniu 24 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w B. VIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Spółki obejmującą likwidację majątku dłużnika, wobec czego WSA w Olsztynie postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2014 r. zawiesił postępowanie sądowe.

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2015 r. Sąd podjął z urzędu zawieszone postępowanie, natomiast Przewodniczący Wydziału II Sądu zarządzeniem z dnia 4 listopada 2015 r. wezwał Syndyka Spółki A w upadłości likwidacyjnej, pod rygorem odrzucenia skargi, do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki wynika, że wezwanie zostało dwukrotnie awizowane i stosownie do art. 73 § 1 i § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przesyłka została uznana za doręczoną z dniem 23 listopada 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej: p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli należny wpis nie zostanie uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia (art. 220 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na postawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

W przedmiotowej sprawie, skarżąca Spółka w upadłości likwidacyjnej otrzymała wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w dniu 23 listopada 2015 r. Termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem 30 listopada 2015 r. Jednakże w wyznaczonym terminie wpis nie został uiszczony.

Mając powyższe na względzie, na podstawie oraz art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.