Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1946740

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
II SA/Ol 1233/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Glabas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi spółki A (obecnie Syndyka Masy Upadłości spółki A w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w B.) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)" r. nr "(...)" w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych, w części dotyczącej punktu gier postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 maja 2014 r. spółka A zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)', nr "(...)", który utrzymał w mocy własną decyzję z dnia "(...)" o cofnięciu Spółce zezwolenia na urządzanie i prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych, udzielonego decyzją Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)"., w części obejmującej punkt gier na automatach o niskich wygranych, wyszczególniony pod pozycją 12 załącznika nr 1 zezwolenia, tj. w Sklepie Spożywczym "(...)" w L.

Do skargi Spółka załączyła urzędowy formularz wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 695/14 referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie odmówił zwolnienia Spółki od kosztów sądowych.

W dniu 10 lipca 2014 r. Spółka wniosła sprzeciw od powyższego postanowienia. Następnie pismem z dnia 30 lipca 2014 r. Spółka poinformowała tutejszy Sąd, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. akt VIII GU 32/14 Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy ogłosił jej upadłość obejmującą likwidację majątku. Z załączonej kserokopii odpisu tego postanowienia wynika, że zarząd nad masą upadłości Spółki sprawuje wyznaczony syndyk. Wobec powyższego Spółka wniosła o zawieszenie niniejszego postępowania sądowego do czasu podjęcia przez syndyka decyzji o ewentualnym wstąpieniu do postępowania jako przedstawiciela Spółki Postanowieniem z dnia 1 września 2014 r. sygn. akt II SA/Ol 695/14 tutejszy Sąd zawiesił postępowanie sądowe w celu umożliwienia syndykowi masy upadłości wstąpienia do postępowania sądowego. Postanowienie to doręczone zostało syndykowi na adres Spółki w dniu 11 września 2014 r. Dotychczas syndyk nie zajął żadnego stanowiska w sprawie.

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2015 r. Sąd podjął zawieszone postępowanie. Sprawie została nadana nowa sygnatura II SA/Ol 1233/15.

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Ol 1233/15, na skutek rozpatrzenia sprzeciwu od postanowienia z dnia 3 lipca 2014 r., tutejszy Sąd odmówił zwolnienia strony skarżącej od kosztów sądowych. Orzeczenie to uprawomocniło się z dniem 2 grudnia 2015 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 2 grudnia 2015 r., syndyk masy upadłości Spółki został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone syndykowi na adres Spółki w dniu 17 grudnia 2015 r., w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.).

Termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie z dniem 24 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., podlega odrzuceniu przez sąd skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis. W myśl bowiem art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy. Stosownie zaś do art. 220 § 1 cytowanej ustawy sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W przypadku skargi, Przewodniczący wzywa wnoszącego, aby pod rygorem jej odrzucenia, uiścił wpis w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

W niniejszej sprawie, stosownie do § 2 ust. 2 pkt 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), strona skarżąca zobowiązana była do uiszczenia wpisu stałego w kwocie 500 zł.

Mimo prawidłowo doręczonego wezwania do uiszczenia wpisu oraz zawartego w nim pouczenia o skutkach zaniedbania nałożonego obowiązku, syndyk nie uiścił wpisu sądowego, co w świetle cytowanych przepisów obligowało Sąd do odrzucenia skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.