Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1946709

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 7 grudnia 2015 r.
II SA/Ol 1048/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie Krzysztof Nesteruk po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie zwrotu kosztów związanych z usunięciem z drogi, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu postanawia odmówić zwolnienia skarżącej od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W reakcji na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi M.S. złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu stwierdziła, iż po śmierci babci odziedziczyła 1/4 mieszkania, które w chwili obecnej jest przedmiotem sporu między spadkobiercami, więc nie może swojej części sprzedać, by zapłacić koszty orzeczone zaskarżoną decyzją. Jest studentką trzeciego roku "(...)", nie pracuje, nie pobiera stypendium, jest na utrzymaniu matki, której wynagrodzenie za pracę jest ich jedynym dochodem. Kwota wpisu przekracza jej możliwości finansowe. Według oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wyłącznie z matką. Jedynym jej majątkiem jest "1/4 mieszkania". Matka ma "mieszkanie zadłużone hipotecznie" o pow.

52 m2, a jej dochód miesięczny netto z tytułu umowy o pracę wynosi 2500 zł. Zobowiązania i stałe wydatki to: kredyt hipoteczny - 800 zł, opłaty mieszkaniowe - 198 zł, opłaty za gaz, energię elektryczną, TV i Internet - 453 zł, "pożyczka mieszkaniowa" - 300 zł.

Do skarżącej wystosowano wezwanie z 4 listopada 2015 r. do przedłożenia w terminie 7 dni: (1) wyciągów z rachunków bankowych posiadanych przez nią i jej matkę, z ostatnich dwóch miesięcy (zastrzeżono, iż przypadek nieposiadania w tym czasie rachunku bankowego należy potwierdzić oświadczeniem wskazującym osobę, której to dotyczy); (2) kopii dowodu wypłaty wynagrodzenia matki za październik br.; (3) kopii dowodów uiszczenia rat kredytu hipotecznego i pożyczki mieszkaniowej oraz opłat za mieszkanie, gaz, energię elektryczną, telewizję i Internet - za październik br. oraz

(4) oświadczenia wskazującego: (a) tryb studiów skarżącej, (b) miesięczne wydatki związane z dojazdem na studia, (c) ewentualne koszty zakwaterowania poza "(...)" w związku ze studiami, (d) pozostałe rodzaje wydatków gospodarstwa domowego z ich przybliżonymi miesięcznymi wysokościami, (e) daty zaciągnięcia kredytu hipotecznego oraz pożyczki mieszkaniowej; ich wysokości, ustalone okresy i warunki spłat (w tym możliwości odroczenia spłaty rat), a także aktualny stan zadłużenia z ich tytułu,

(f) przeznaczenie "pożyczki mieszkaniowej", (g) powierzchnię mieszkania, we własności którego skarżąca odziedziczyła udział.

Wezwanie to, po dwukrotnym awizowaniu - 5 i 13 listopada 2015 r., zostało zwrócone przez urząd pocztowy z adnotacją, iż nie podjęto go w terminie.

Wobec powyższego stwierdza się, co następuje:

Stosownie do art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; w skrócie: p.p.s.a.),

w sytuacji, gdy doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, ani też niemożliwe jest pozostawienie przesyłki dorosłemu domownikowi, zarządcy domu lub dozorcy, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma we wskazanym terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Z upływem ostatniego dnia 14-dniowego okresu doręczenie uważa się za dokonane.

Biorąc zatem pod uwagę, iż skarżąca była w toku niniejszego postępowania pouczona o obowiązku zawiadamiania sądu o każdej zmianie swojego zamieszkania lub adresu dla doręczeń i skutkach jego niedopełnienia (art. 70 § 2 p.p.s.a.) należy stwierdzić, iż procesowy skutek prawny doręczenia wezwania do złożenia dodatkowego oświadczenia oraz materiałów źródłowych powstał z upływem 19 listopada 2015 r.

Bezskuteczny upływ 7-dniowego terminu realizacji tego wezwania (26 listopada 2015 r.) ma doniosłe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 p.p.s.a., zwolnienie osoby fizycznej od kosztów sądowych w całości lub w części, stanowiące przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, następuje gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Z regulacji tej jednoznacznie wynika, iż ciężar wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy spoczywa na stronie wnioskującej.

Jeżeli oświadczenie zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, jest ona obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego (art. 255 p.p.s.a.).

Uznając, iż nieuzyskanie odpowiedzi na wezwanie z dnia 4 listopada 2015 r.

nie pozwala na sformułowanie wolnej od wątpliwości oceny sytuacji materialnej skarżącej, referendarz sądowy orzekł jak w sentencji w oparciu o art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., powierzający mu wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień dotyczących prawa pomocy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.