II SA/Lu 962/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2380640

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 października 2017 r. II SA/Lu 962/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. C. na orzeczenie S. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej U. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącej - E. C. uiszczony wpis od skargi w wysokości 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 sierpnia 2017 r. (data nadania) E. C. reprezentowana przez radcę prawnego M. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na orzeczenie Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego.

Skarga podlega odrzuceniu, jako spóźniona.

Zgodnie bowiem z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), zwanej dalej p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Wynika to również z art. 221 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), który stanowi, że od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy skarga do sądu administracyjnego.

Zaskarżone w niniejszej sprawie orzeczenie zostało doręczone wraz uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i sposobie jego zaskarżenia pełnomocnikowi skarżącej w dniu 25 lipca 2017 r. i od tej daty należy więc liczyć 30-dniowy termin, o którym mowa w powołanych przepisach.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że termin ten upłynął z dniem 25 sierpnia 2017 r., a zatem skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2017 r. jest spóźniona.

Z tych względów podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Jednocześnie należało orzec zwrot uiszczonego przez stronę skarżącą wpisu od skargi zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Ubocznie należy wskazać, że w aktach znajduje się również dowód nadania przesyłki zawierającej zaskarżone orzeczenie na adres skarżącej z dnia 18 maja 2017 r., brak jednak dowodu doręczenia jej tej przesyłki, a pełnomocnik organu, pomimo wezwania Sądu takiego dowodu nie załączył. Sąd przyjął więc za datę doręczenia orzeczenia dzień 25 lipca 2017 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.