Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748778

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 3 czerwca 2015 r.
II SA/Lu 927/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...)., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej odmowy przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - w zakresie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata postanawia przyznać T. W. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

Po wydaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 927/14 - skarżąca T. W.złożyła wniosek o przyznanie jej prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata. W formularzu wniosku PPF wskazała, że jej jedynym źródłem dochodu jest świadczenie z ZUS w wysokości 880 zł brutto miesięcznie; poza tym skarżąca nie posiada żadnego majątku i samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, w sytuacji, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2).

Skarżąca T. W. złożyła wniosek o ustanowienie adwokata, a więc o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.). Uwzględnienie takiego żądania jest możliwe, gdy wnoszący jest osobą, której środki do życia ze względu na okoliczności życiowe są na tyle ograniczone, że zaspokajają jedynie podstawowe potrzeby życiowe, w związku z czym poniesienie przez nią choć części kosztów sądowych prowadziłoby do powstania uszczerbku utrzymania koniecznego dla niej i jej rodziny.

Przedstawione przez skarżącą oświadczenie na okoliczność jej sytuacji majątkowej daje podstawę do przyjęcia, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów ustanowienia adwokata, a brak profesjonalnego pełnomocnika na tym etapie postępowania mógłby ją pozbawiać ochrony swoich praw.

Z tych względów należało orzec, jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.