Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2989794

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 12 grudnia 2018 r.
II SA/Lu 924/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jerzy Parchomiuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) września 2018 r., znak: (...), w przedmiocie nakazu rozbiórki - w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. postanawia: odmówić przywrócenia terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.