Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597683

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 12 grudnia 2018 r.
II SA/Lu 881/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jerzy Parchomiuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. B. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. znak: (...), w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 17 października 2018 r. H. B. (dalej jako: skarżący) wniósł skargę na decyzję Wojewody z (...) r., znak: (...), w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę.

Zarządzeniem z 31 października 2018 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie doręczono w dniu 14 listopada 2018 r., do rąk własnych skarżącego. Pomimo upływu wyznaczonego terminu wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W świetle art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej jako: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. W świetle § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie, termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął bezskutecznie z dniem 21 listopada 2018 r.

W tym stanie rzeczy, skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 w zw. z § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.