II SA/Lu 88/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2641495

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 marca 2019 r. II SA/Lu 88/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w sprawie rozbudowy hali produkcyjnej postanawia

I. odrzucić skargę;

II. zwrócić skarżącemu A. W. kwotę 100 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi, którą wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), nakłada na stronę obowiązek dołączenia do każdego pisma - a więc także do skargi - jego odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich pozostałym stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Niedołączenie przez stronę skarżącą zgodnie z powyższym przepisem wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników jest zaś brakiem formalnym, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd (zob. uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13, publ. ONSAiWSA 2014/3/39).

W niniejszej sprawie A. W. - wnosząc skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) dnia (...) r. nr (...), stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. z dnia (...) (...) r. nr PINB (...), w przedmiocie umarzenia postępowanie w sprawie rozbudowy hali produkcyjnej - nie dołączył do skargi jej odpisów w odpowiedniej ilości. W związku z powyższym Sąd wezwaniem z dnia 15 lutego 2019 r. zobowiązał skarżącego, w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a., do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie 2 egzemplarzy jej odpisów - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone skarżącemu prawidłowo w dniu 21 lutego 2019 r., bowiem w tej dacie przedmiotową korespondencję w miejscu zamieszkania skarżącego odebrała A. W., będąca dorosłym domownikiem, co spełnia wymogi formy doręczenia pisma przewidzianej w art. 72 § 1 p.p.s.a. (potwierdzenie odbioru - k. 11 akt sądowych). Zaznaczyć należy, że wraz z wezwaniem do usunięcia braków formalnych skargi doręczono skarżącemu wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi.

Skarżący w zakreślonym terminie, który upływał w dniu 28 lutego 2019 r., uiścił na rachunek Sądu należny wpis od skargi w kwocie 100 zł (potwierdzenie wpłaty - k. 12 akt sądowych), jednak dotychczas nie wykonał wezwania do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie 2 egzemplarzy jej odpisów (notatka urzędowa - k. 13 akt sądowych).

W tym stanie rzeczy skargę należało odrzucić zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., który stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych.

W związku z odrzuceniem skargi należało jednocześnie - stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. - zwrócić skarżącemu uiszczony przez niego wpis sądowy w kwocie 100 zł.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.