Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1945168

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
II SA/Lu 872/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. B. na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2015 r., Nr (...). 2015 w przedmiocie grzywny za nieokazanie przedmiotu oględzin postanawia przyznać M. B. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy druk PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych. Wnioski uzasadniła tym, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z rodzicami, babką oraz dwojgiem rodzeństwa, z którymi zamieszkuje w domu o powierzchni 63 m2. Wraz z rodzeństwem utrzymuje się z renty strukturalnej ojca w kwocie (...) złotych netto, emerytury rolniczej matki w kwocie (...) złotych netto oraz emerytury rolniczej babki w kwocie (...) złotych netto. Skarżąca jest właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,53 ha przeliczeniowego - 2,41 ha fizycznych. Dodatkowych informacji udzieliła w piśmie z dnia 7 grudnia 2015 r.

Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W ocenie referendarza sądowego skarżąca wykazała, że bez uszczerbku w kosztach utrzymania koniecznego nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych niniejszego postępowania. Miesięczny dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym skarżącej wynosi (...) złotych. Dochód ten nie daje realnych możliwości pokrycia wydatków związanych z miesięcznymi kosztami utrzymania koniecznego jednej osoby. Pomniejszenie go w wyniku ponoszenia kosztów sądowych pogłębi brak możliwości pokrycia wydatków związanych ze stałymi miesięcznymi kosztami utrzymania koniecznego. Dlatego referendarz sądowy stwierdził, że poniesienie kosztów sądowych niniejszego postępowania, skutkować będzie uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego dla skarżącej i jej rodziny.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.