Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1945152

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 grudnia 2015 r.
II SA/Lu 839/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2015 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie usług opiekuńczych postanawia przyznać Z. W. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego o wyznaczenie, którego zwrócić się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w L.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, w zakreślonym terminie (data na prezentacie), na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy druk PPF wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego. Z treści oświadczenia zawartego na druku PPF wynika, że strona skarżąca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i utrzymuje się ze świadczenia z ZUS w kwocie (...) złotych netto.

Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przechodząc na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skarżący wykazał, iż poniesienie przez niego kosztu ustanowienia radcy prawnego spowoduje uszczerbek w jego kosztach utrzymania koniecznego. Po poniesieniu bowiem przez skarżącego minimalnego kosztu ustanowienia radcy prawnego w kwocie brutto wynoszącego ze względu na przedmiot zaskarżenia niniejszej sprawy (...) złotych (§ 2 ust. 3 w związku z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu - tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 490 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) na poczet kosztów utrzymania koniecznego pozostanie mu kwota (...) złotych netto. Zdaniem referendarza sądowego kwota ta nie jest w stanie pokryć miesięcznych kosztów utrzymania koniecznego. Z tego powodu referendarz sądowy uznał, że poniesienie kosztów ustanowienia radcy prawnego skutkować będzie uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego dla skarżącego.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.