II SA/Lu 797/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3115420

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2021 r. II SA/Lu 797/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2020 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia za korzystanie z urządzeń wodnych postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

M. K. wniósł do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w L. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2020 r. nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Starosty (...) w R. z dnia (...) września 2020 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości świadczenia za korzystanie z urządzeń wodnych oraz zobowiązania do zapłaty tego świadczenia na rzecz Spółki W.

W piśmie z dnia (...) stycznia 2021 r. skarżący oświadczył, że w związku z wydaniem przez Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu (...) grudnia 2020 r. decyzji nr (...) (tj. decyzji autokontrolnej uchylającej zaskarżoną decyzję Kolegium z dnia (...) października 2020 r., a także poprzedzającą ją decyzję Starosty (...) w R. z dnia (...) września 2020 r. i umarzającą postępowanie pierwszej instancji - k. 21-23), cofa skargę, albowiem jej rozpoznanie przez Sąd stało się bezcelowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę i sąd jest tą czynnością związany. Jednakże sąd może uznać cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli zmierzałoby ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W ocenie Sądu w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą okoliczności wskazujące na to, że cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowoduje utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Dlatego też - wobec złożenia przez skarżącego jednoznacznego oświadczenia o cofnięciu skargi - postępowanie należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Ubocznie wypada wskazać, że postępowanie sądowe w niniejszej sprawie podlegałoby umorzeniu również, gdyby skarżący nie cofną skargi - o ile podjęta przez Kolegium decyzja autokontrolna z dnia (...) grudnia 2020 r. nr (...) stałaby się prawomocna. Wówczas podstawę prawną umorzenia postępowania stanowiłby art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Wobec skutecznego cofnięcia skargi, ustalenie, czy ww. decyzja stała się prawomocna, a tym samym, czy postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe również z powodu zastosowania przez organ trybu autokontroli przewidzianego w art. 54 § 3 p.p.s.a., stało się jednak zbędne.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.