II SA/Lu 776/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3046868

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 stycznia 2020 r. II SA/Lu 776/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. P. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. (data nadania) H. P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., znak: (...) utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. z dnia (...) r., znak: (...) (...), nakładającej na skarżącego obowiązek wykonania rozbiórki budynku na działce gruntu nr ewid. (...) położnej w obrębie (...).

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 grudnia 2019 r., wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości (...) zł oraz do uzupełnienia braków formalnych złożonego pisma poprzez wskazanie numeru PESEL skarżącego, a także do nadesłania 2 odpisów skargi. Wszystkie wezwania zawierały pouczenie o zawitym, 7 - dniowym terminie na ich wykonanie od dnia doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Korespondencja zawierająca powyższe wezwania została doręczona prawidłowo w dniu (...) r.

W terminie otwartym skarżący uiścił wpis, natomiast nie wykonał wezwań do wskazania numeru PESEL oraz nie nadesłał dwóch odpisów skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Natomiast zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Niedołączenie przez skarżącego do skargi odpowiedniej liczby jej odpisów, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd (por. uchwałę 7 sędziów NSA z 18 grudnia 2013 r., I OPS 13/13). Nieuzupełnienie braków formalnych skargi w terminie wywołuje skutek w postaci odrzucenia skargi, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Ponadto, zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. pismo procesowe strony, oprócz wymogów, wynikających z art. 46 § 1 p.p.s.a., powinno zawierać - jeśli jest pierwszym pismem w sprawie - także numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Brak wskazania numeru PESEL, zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym, który uniemożliwia nadanie skardze prawidłowego biegu. Jak wynika bowiem z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać dodatkowe elementy wymienione w tym ostatnim przepisie. Ze względu na fakt, że skarga ta stanowiła pierwsze pismo skarżącego w niniejszej sprawie, miał on obowiązek podania w jej treści numeru PESEL.

Jak wynika z akt sprawy, przesyłkę kierowaną do H. P., w dniu (...) r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 16 akt sądowych) - w miejscu zamieszkania skarżącego - odebrała M. P. będąca dorosłym domownikiem, co spełnia wymogi formy doręczenia pisma przewidzianej w art. 72 § 1 p.p.s.a. W związku z powyższym termin do uiszczenia wpisu i usunięcia braków formalnych skargi, upływał w dniu (...) r.

W dniu (...) r., skarżący uiścił wymagany w sprawie wpis sądowy, jednak do dnia dzisiejszego, pomimo upływu wyznaczonego terminu i prawidłowego pouczenia o skutkach zaniechania wskazanych czynności, nie uzupełnił braków formalnych skargi, w postaci wskazania numeru PESEL oraz nadesłania 2 odpisów skargi.

Mając na uwadze powyższe, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.