Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1945139

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 2 grudnia 2015 r.
II SA/Lu 768/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 r. w sprawie ze skargi Z. U. na decyzję Wojewody z dnia (...) sierpnia 2015 r., Nr (...) w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości - w zakresie dopuszczalności skargi postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W myśl art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a.") skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Stosownie więc do unormowania art. 47 § 1 p.p.s.a. do skargi powinny być dołączone jej odpisy. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Wezwaniem z dnia 21 października 2015 r. zobowiązano skarżącego do nadesłania jednego odpisu skargi. Jednocześnie pouczono skarżącego, że nie wykonanie wezwania w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania skutkować będzie odrzuceniem skargi. Jak wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru w dniu 26 października 2015 r. wezwanie odebrał dorosły domownik - M. U., córka skarżącego. Zgodnie z art. 72 § 1 p.p.s.a. odebranie przez dorosłego domownika, wezwań kierowanych do skarżącego wywołuje skutki doręczenia dokonanego do rąk adresata. Zatem termin do nadesłania odpisu skargi upływał w dniu 2 listopada 2015 r., który to dzień nie przypadał w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Skarżący w zakreślonym terminie nie wykonał wezwania.

W świetle cytowanego powyżej art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. okoliczność ta kwalifikuje skargę do odrzucenia, gdyż skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi (por. uchwałę 7 Sędziów NSA z dnia 18 grudnia 2013 r., I OPS 13/13 - Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Mając to na uwadze i działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skargę należy odrzucić.

Z tych względów orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.