Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2105146

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
II SA/Lu 765/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. D. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych i przedłożenia ekspertyzy technicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie, pobiera się wpis, który należy uiścić przy wniesieniu skargi do sądu (art. 219 § 1 w zw. z art. 212 § 1 p.p.s.a.). Art. 47 § 1 p.p.s.a. nakłada natomiast obowiązek dołączenia do pisma strony, a więc także do skargi, jego odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

W przedmiotowej sprawie R. D., wnosząc skargę na postanowienie kasacyjna Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych i przedłożenia ekspertyzy technicznej, nie uiścił należnego wpisu w kwocie 100 złotych, a ponadto nie dołączył do skargi odpowiedniej ilości jej odpisów. W tej sytuacji skarżący został wezwany w trybie art. 220 § 1 p.p.s.a. do uiszczenia wpisu od skargi oraz w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. do złożenia 2 egzemplarzy odpisów skargi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 4 sierpnia 2016 r. (potwierdzenie odbioru - k. 13 akt sądowych). Zakreślony termin upłynął jednak w dniu 11 sierpnia 2016 r. bezskutecznie, albowiem skarżący dotychczas nie uiścił należnego wpisu, jak też nie uzupełnił braków formalnych skargi poprzez złożenie odpowiedniej ilości jej odpisów.

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania nie został uiszczony od niej należny wpis. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych.

Z tych względów należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.