Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2105145

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
II SA/Lu 763/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi D. W. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia 6 czerwca 2016 r., Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia przyznać D. W. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata o wyznaczenie którego wystąpić do Okręgowej Rady Adwokackiej w L.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący na urzędowym formularzu symbol PPF wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Wniosek uzasadnił tym, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z rodzicami, z którymi zamieszkuje w domu o powierzchni 80 m2. Skarżący z rodziną utrzymują się z emerytury ojca, zasiłku opiekuńczego przyznanego matce oraz swojej renty socjalnej, które to świadczenia łącznie wynoszą (...) złotych netto. Na koszty utrzymania koniecznego gospodarstwa domowego skarżącego składają się wydatki na mieszkanie, gaz i energię elektryczną - (...) złotych, leczenie - (...) złotych oraz rehabilitację - (...) złotych. Skarżący jest osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostającą pod opieką rodziców, którzy znacznie wspomagają go finansowo w ponoszeniu kosztów utrzymania koniecznego.

Odpowiadając na wezwanie do nadesłania dodatkowych oświadczeń i dokumentów źródłowych skarżący nadesłał duplikaty potwierdzeń przelewów dokonywanych z rachunku bankowego i tak wynika z nich, że w lipcu 2016 r. za gaz zapłacono - (...) złotych, za usługi telefonii komórkowej - łącznie (...) złotych, za Internet - (...) złotych, za wywóz nieczystości - (...) złotych, w czerwcu 2016 r. za Internet - (...) złotych, za gaz - (...) złotych, za usługi telefonii komórkowej - (...) złotych, za energię elektryczną - łącznie (...) złotych, za zakup węgla - (...) złotych, w maju 2016 r. za usługi telefonii komórkowej - (...) złotych, za Internet - (...) złotych, za zakup leków - (...) złotych, na składkę ubezpieczenia społecznego wydano kwotę (...) złotych i za wywóz odpadów komunalnych - (...) złotych.

Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718, zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania nie mają osoby rzeczywiście ubogie, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia (por. postanowienie NSA z dnia 18 marca 2011 r., sygn. akt I OZ 162/11 - Lex nr 786724) bądź osoby posiadające dochody, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych z najistotniejszymi potrzebami życiowym (por. postanowienie WSA

w L. z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Lu 152/10 - Lex nr 784353).

Druga z powyższych przesłanek zachodzi w sprawie niniejszej. Ś. miesięczne koszty utrzymania koniecznego gospodarstwa domowego skarżącego z okresu trzech miesięcy (maj - lipiec 2016 r.), nie obejmujące kosztów wyżywienia trzyosobowej rodziny oraz zakupu dla niej środków czystości i higieny osobistej, wynoszą (...) złotych (koszty usług telefonii komórkowej, energii elektrycznej, gazu, wywozu nieczystości płynnych, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, koszt Internetu) plus 1/12 kosztów zakupu węgla to jest kwota (...) co daje kwotę (...) złotych. Dodatkowo miesięczny koszt rehabilitacji skarżącego wynosi (...) złotych. Zatem łącznie średni miesięczny koszt utrzymania koniecznego gospodarstwa domowego, zakupu opału oraz rehabilitacji skarżącego wynosi (...) złotych. Na poczet wyżywienia trzyosobowej rodziny oraz zakupu dla niej środków czystości i higieny osobistej pozostaje średnio miesięczne kwota (...) złotych netto. Tym samym w trzydziestojednodniowym miesiącu dziennie na wyżywienie trzyosobowej rodziny pozostaje średnio kwota (...) złotych. W ocenie referendarza sądowego kwota ta nie jest w stanie pokryć dziennych wydatków na wyżywienie trzyosobowej rodziny, zwłaszcza jeżeli uwzględnić, iż z kwoty (...) złotych netto ponoszone muszą być miesięczne wydatki na zakup środków czystości i higieny osobistej dla trzyosobowej rodziny. Przyjąć zatem należy, że łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego skarżącego nie jest w stanie pokryć wydatków związanych z najistotniejszymi potrzebami życiowym jego oraz rodziny. Dlatego też wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy uznać należy w całości za zasadny.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.