II SA/Lu 757/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3046876

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22 stycznia 2020 r. II SA/Lu 757/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Ł. na uchwałę Rady Gminy Biłgoraj z dnia 6 września 2005 r., nr XXIX/196/05 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, zwanej dalej "p.p.s.a."), od skargi wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis.

Jak wynika z akt sprawy, skarżący został wezwany w dniu 7 stycznia 2019 r. (urzędowe poświadczenie doręczenia, k. 19) do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wskazany termin upłynął w dniu 14 stycznia 2019 r., mimo to wpis nie został uiszczony.

Wobec powyższego, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.