Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2105143

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
II SA/Lu 756/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M.-M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) 2016 r., znak: (...), w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22 czerwca 2016 r. (data nadania) P. M.-M. złożył, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...), skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję tego organu z dnia (...) 2016 r., znak: (...), w przedmiocie zasiłku celowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wniesioną po upływie tego terminu sąd odrzuca (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Z akt administracyjnych wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona prawidłowo skarżącemu w dniu 20 maja 2016 r. (k. 9 akt administracyjnych drugiej instancji).

Skarga P. M.-M. na tę decyzję została złożona - za pośrednictwem placówki pocztowej - w dniu 22 czerwca 2016 r. (k. 4 akt sądowych), a więc z uchybieniem terminu do jej wniesienia, który - zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a. - upłynął w dniu 20 czerwca 2016 r.

Skargę tę należało zatem odrzucić jako spóźnioną na podstawie powołanego art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.