Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2105141

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
II SA/Lu 748/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki (...) w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia w drodze wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej - w zakresie skargi kasacyjnej Spółki (...) w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt II SA/Lu 748/15 postanawia

I.

odrzucić skargę kasacyjną;

II.

zwrócić Spółce (...) w B. kwotę 100 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej, którą wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 176 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") skarga kasacyjna, poza wymaganiami określonymi w § 1, powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony oraz zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.

Stosownie zaś do art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik Spółki (...) w B. - (...) A.G. w ustawowym terminie wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt II SA/Lu 748/15, jednak w skardze tej nie zawarł oświadczenia, o którym mowa w art. 176 § 2 p.p.s.a.

W tej sytuacji pełnomocnik skarżącej kasacyjnie Spółki został wezwany w trybie art. 177a p.p.s.a. do usunięcia ww. braków formalnych skargi kasacyjnej - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia tej skargi.

Powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone pełnomocnikowi Spółki w dniu 1 lipca 2016 r. (potwierdzenie odbioru - k. 54 akt sądowych). Podkreślić ubocznie należy, że doręczenie to nastąpiło przed wypowiedzeniem przez (...) A. G. pełnomocnictwa udzielonego mu przez Spółkę (...) w B. w niniejszej sprawie, co miało miejsce w dniu 2 sierpnia 2016 r. (k. 57 akt sądowych). Pomimo skutecznego doręczenie powyższego wezwania strona skarżąca kasacyjnie dotychczas nie złożyła stosownego oświadczenia o żądaniu przeprowadzenia rozprawy bądź o zrzeczeniu się rozprawy. Zakreślony termin do usunięcia tego braku formalnego skargi kasacyjnej upłynął zatem w dniu 8 lipca 2016 r. bezskutecznie.

W tym stanie rzeczy skargę kasacyjną należało odrzucić, o czym orzeczono na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.