Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2682363

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 maja 2019 r.
II SA/Lu 738/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jerzy Parchomiuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej R. H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Lu 738/18 w sprawie ze skargi R. H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia:

I. odrzucić skargę kasacyjną;

II. zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od odrzuconej skargi kasacyjnej w kwocie (...) (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z (...) stycznia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę R. H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z (...) lipca 2018 r., nr (...), w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odpis wyroku z uzasadnieniem, sporządzonym na wniosek skarżącego, został doręczony w dniu 26 lutego 2019 r.

W terminie otwartym pełnomocnik skarżącego wniósł skargę kasacyjną od wyroku. Do skargi dołączono jeden odpis skargi kasacyjnej. W związku z powyższym, zarządzeniem z 27 marca 2019 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do usunięcia braku formalnego, poprzez złożenie jeszcze jednego odpisu skargi kasacyjnej, pod rygorem jej odrzucenia. Pomimo upływu wyznaczonego terminu pełnomocnik skarżącego nie wykonał wezwania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu ze względu na to, że nie usunięto w terminie jej braku formalnego, pomimo wezwania sądu.

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej jako: p.p.s.a.) skarga kasacyjna powinna zawierać: (1) oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części; (2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie; (3) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Ponadto skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony oraz zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.

Ogólne wymagania pisma procesowego, do których odsyła art. 176 § 2 p.p.s.a., określają art. 46 i 47 p.p.s.a. Zgodnie z art. 47 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. W myśl § 2 powoływanego przepisu odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

Jak wynika z uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 18 grudnia 2013 r., (sygn. akt I OPS 13/13) niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, na podstawie art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd. Pogląd ten, z uwagi na tożsamą podstawę prawną obowiązku dołączenia odpisu, należy odnosić również do skargi kasacyjnej.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik skarżącego dołączył do skargi kasacyjnej tylko jeden jej odpis, w sytuacji, gdy wymagane było dołączenie dwóch odpisów skargi kasacyjnej (dla organu oraz dla uczestnika postępowania).

W związku z tym - w trybie art. 177a p.p.s.a. wezwano pełnomocnika do usunięcia braku pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 8 kwietnia 2019 r. Pomimo upływu wyznaczonego terminu (15 kwietnia 2019 r.) brak formalny skargi kasacyjnej nie został uzupełniony.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.