Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748991

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
II SA/Lu 72/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Marcin Małek po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego A. G. o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi B. W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stanu technicznego obiektu budowlanego postanawia przyznać radcy prawnemu A. G. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), obejmującą podatek od towarów i usług w wysokości 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy), tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Lu 72/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę B. W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stanu technicznego obiektu budowlanego. W pkt II wyroku Sąd przyznał od Skarbu Państwa-Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wynagrodzenie dla radcy prawnego A. G. za pomoc prawną udzieloną z urzędu w pierwszej instancji.

Od powyższego wyroku wskazany pełnomocnik skarżącej wyznaczony z urzędu wniósł skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej według norm przepisanych. Nadto w piśmie tym zawarł oświadczenie, że koszty te nie zostały pokryte w żadnym zakresie.

Wyrokiem z dnia 15 maja 2015 r. sygn. akt II OSK 2157/13 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Z protokołu rozprawy wynika, że pełnomocnik skarżącej nie brał udziału w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy rozpoznając przedmiotowy wniosek zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej radcy prawnego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 490). Do czynności, za które radca prawny ma prawo otrzymać wynagrodzenie należy również sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej. Stosownie bowiem do przepisu § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b wspomnianego rozporządzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej (...) radca prawny powinien otrzymać 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1 tego przepisu, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji - 75% stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Ponieważ w niniejszej sprawie przedmiotem skargi nie była należność pieniężna ani też orzeczenie Urzędu Patentowego stąd minimalna stawka wynagrodzenia radcy prawnego, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia, wynosi 240 zł. Obliczając zatem 50% z tak określonej stawki otrzymana kwota, tj. 120 zł, stanowi kwotę wynagrodzenia. Wymienione wynagrodzenie należy powiększyć o kwotę należnego podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia (przy uwzględnieniu, iż zastosowanie ma stawka 23% tego podatku). Wynagrodzenie to powinno zatem wynosić 147,60 zł (120 zł x 23% = 27,60 zł; 120 zł + 27,60 zł = 147,60 zł).

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.