Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195402

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
II SA/Lu 690/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Inne w W. z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich postanawia przyznać J. M. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata o wyznaczenie którego wystąpić do Okręgowej Rady Adwokackiej w L.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący na urzędowym formularzu symbol PPF wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Wniosek uzasadniła tym, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, zamieszkuje w domu o powierzchni (...) m2 o wartości (...) złotych, utrzymuje się z emerytury w kwocie (...) złotych netto i jest właścicielem działki przyzagrodowej o powierzchni (...) ha o wartości (...) złotych. Skarżący podkreślił, że jest osobą starszą ((...) lat), której stan zdrowia nie pozwala na samodzielną egzystencję w związku z czym korzysta z pomocy sąsiedzkiej. Na stałem koszty utrzymania koniecznego gospodarstwa domowego skarżącego składają się wydatki na gaz ziemny (...) złotych, energię elektryczną - (...) złotych, wodę - (...) złotych, śmieci - (...) złotych, leki - (...) złotych oraz utrzymanie i środki czystości - (...) złotych. Skarżący zaznaczył, że w związku ze stanem zdrowia ma kłopoty z mówieniem, pisaniem oraz czytaniem. Zdarzają mu się tez zanik pamięci.

Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718, zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania nie mają osoby rzeczywiście ubogie, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia (por. postanowienie NSA z dnia 18 marca 2011 r., sygn. akt I OZ 162/11 - Lex nr 786724) bądź osoby posiadające dochody, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych z najistotniejszymi potrzebami życiowym (por. postanowienie WSA

w Lublinie z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Lu 152/10 - Lex nr 784353).

Druga z wymienionych sytuacji zachodzi w sprawie niniejszej. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego skarżącego wynosi (...) złotych netto. Stałe koszty utrzymania koniecznego, bez kosztów gazu ziemnego, wynoszą (...) złotych. Mając na uwadze wysokość tych kosztów, wysokość kosztów postępowania wymaganych na obecnym etapie niniejszego postępowania (kosztów sądowych jak i kosztów ustanowienia adwokata z wyboru) stwierdzić należy, że zobowiązanie skarżącego do poniesienia całości jak i jakiejkolwiek części kosztów niniejszego postępowania pozbawi go środków finansowych niezbędnych na ponoszenia kosztów utrzymania koniecznego. Pozbawi go zatem środków do życia. W ocenie referendarza sądowego uzasadnia to przyznanie skarżącemu prawa pomocy w żądanym przez niego zakresie.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.