Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436706

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 marca 2014 r.
II SA/Lu 641/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Harczuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia przyznać M. M. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata o wyznaczenie, którego zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w L.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca na urzędowym formularzu symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata. Wniosek uzasadniła tym, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem, z którym utrzymuje się z otrzymywanej przez męża renty inwalidzkiej w kwocie (...) złotych brutto. Mąż strony skarżącej jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej wynosi (...) złotych brutto, co daje miesięczny dochód na osobę w kwocie (...) złotych brutto. W ocenie referendarza sądowego kwota ta nie jest w stanie pokryć miesięcznych kosztów utrzymania koniecznego jednej osoby. Dlatego przyjąć należy, że uszczuplenie dochodu gospodarstwa domowego strony skarżącej o kwotę wynagrodzenia adwokata spowoduje uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego dla strony skarżącej i jej męża.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.